Visa allt om Örebro Flyttningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 71 559 58 071 49 405 53 561 40 778 27 965 20 749 11 931 10 481 10 424
Övrig omsättning 1 714 2 132 1 236 1 304 734 629 940 573 498 667
Rörelseresultat (EBIT) 3 422 3 059 1 086 1 818 612 467 1 208 438 423 -365
Resultat efter finansnetto 2 584 2 340 320 1 173 252 265 1 069 391 348 -466
Årets resultat 878 1 404 244 127 191 196 208 99 336 -313
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 984 21 824 24 660 24 091 16 645 10 073 7 226 2 902 1 446 2 066
Omsättningstillgångar 9 071 13 950 8 349 7 047 7 392 5 024 3 582 1 761 1 273 868
Tillgångar 36 056 35 774 33 009 31 138 24 037 15 097 10 808 4 663 2 719 2 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 038 3 160 1 757 1 513 1 385 1 195 999 791 692 178
Obeskattade reserver 4 150 2 590 2 050 2 050 1 050 1 050 1 050 250 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 401 8 199 13 913 16 132 11 735 6 719 4 356 1 748 706 1 156
Kortfristiga skulder 17 467 21 825 15 289 11 443 9 866 6 133 4 404 1 874 1 322 1 599
Skulder och eget kapital 36 056 35 774 33 009 31 138 24 037 15 097 10 808 4 663 2 719 2 934
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 237 4 083 3 562 3 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 671 1 572 1 488 1 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 273 60 203 50 641 54 865 41 512 28 594 21 689 12 504 10 979 11 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 21 33 36 31 22 13 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 408 2 525 2 353 1 623 1 133 902 943 918 873 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 675 674 518 503 453 497 507 492 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 536 6 525 4 283 3 817 3 077 2 541 2 662 1 019 943 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,23% 17,54% -7,76% 31,35% 45,82% 34,78% 73,91% 13,83% 0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,51% 8,57% 3,37% 5,87% 2,55% 3,09% 11,20% 9,41% 15,67% -12,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% 5,28% 2,25% 3,41% 1,50% 1,67% 5,84% 3,68% 4,06% -3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,34% 82,86% 82,64% 84,82% 90,87% 93,08% 94,07% 93,71% 93,37% 94,96%
Rörelsekapital/omsättning -11,73% -13,56% -14,05% -8,21% -6,07% -3,97% -3,96% -0,95% -0,47% -7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,18% 14,48% 10,17% 9,99% 9,17% 13,34% 16,82% 21,15% 25,45% 6,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,29% 63,64% 54,10% 60,97% 74,13% 81,04% 80,06% 90,93% 92,36% 51,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!