Visa allt om Kalmar läns Trafik Aktiebolag
Visa allt om Kalmar läns Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 11 523 7 720 7 008 19 306 25 371 28 713 620 719 230 985 219 803 180 834
Övrig omsättning - 223 571 52 754 225 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 504 665 290 10 804 -920 -5 978 306 -333 069 -296 843 -260 328
Resultat efter finansnetto 15 284 69 10 746 -1 867 -8 407 16 -333 204 -296 549 -256 775
Årets resultat 0 0 54 10 644 -1 867 -8 407 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 686 65 906 54 467 60 817 119 512 165 937 212 294 245 622 42 887 31 020
Omsättningstillgångar 14 054 108 144 14 221 17 071 21 053 106 968 103 732 39 197 36 425
Tillgångar 99 740 66 014 54 611 75 038 136 583 186 990 319 262 349 353 82 084 67 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 424 7 424 7 423 7 370 -3 274 -1 407 7 000 7 000 7 000 7 000
Obeskattade reserver 299 284 0 0 0 0 0 0 2 950 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 7 000 6 815 7 000 6 937
Långfristiga skulder 83 119 51 253 46 613 53 261 124 611 178 174 132 188 107 011 0 0
Kortfristiga skulder 8 898 7 053 575 14 407 15 246 10 223 173 074 228 527 65 134 53 509
Skulder och eget kapital 99 740 66 014 54 611 75 038 136 583 186 990 319 262 349 353 82 084 67 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 987 966 962 957
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 20 737 17 140 15 331 11 913
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 59 9 801 8 376 7 371 6 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 523 7 943 7 579 72 060 25 596 28 713 620 719 230 985 219 803 180 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 68 55 51 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 9 128 4 200 4 310 4 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 478 477 469 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 499 7 923 6 640 27 477 13 849 9 067 23 607 -324 106 -291 060 -257 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,26% 10,16% -63,70% -23,91% -11,64% -95,37% 168,73% 5,09% 21,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,54% 1,01% 0,55% 14,80% -0,53% -3,15% 0,21% -95,32% -361,19% -380,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,70% 8,61% 4,25% 57,54% -2,87% -20,53% 0,11% -144,17% -134,88% -141,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,75% -89,96% -6,15% -0,96% 7,19% 37,72% -10,65% -54,03% -11,80% -9,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,68% 11,58% 13,59% 9,82% -2,40% -0,75% 2,19% 2,00% 11,18% 10,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,95% 1,53% 25,04% 98,71% 111,97% 205,94% 61,80% 45,39% 60,18% 68,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...