Visa allt om Hults Åkeri och Vägmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 36 507 31 884 29 520 23 751 23 048 19 623 16 693 16 192 12 948 11 603
Övrig omsättning 79 373 36 471 197 1 877 302 1 0 675
Rörelseresultat (EBIT) 3 718 970 2 367 322 950 3 152 2 514 2 012 1 135 766
Resultat efter finansnetto 3 462 839 2 231 230 859 3 080 2 442 1 928 1 042 661
Årets resultat 1 456 660 1 120 561 1 520 1 581 1 144 1 035 674 972
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 654 15 208 16 080 14 041 12 855 11 898 8 580 8 163 6 307 6 862
Omsättningstillgångar 19 231 14 623 13 495 12 573 11 249 14 745 10 707 10 174 8 306 8 397
Tillgångar 34 885 29 831 29 576 26 614 24 104 26 642 19 286 18 337 14 613 15 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 659 17 203 16 543 15 422 14 862 13 342 11 760 10 616 9 732 9 057
Obeskattade reserver 4 179 2 179 2 179 1 379 1 879 2 976 1 931 968 368 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 842 5 385 5 792 3 452 4 106 4 839 2 759 3 718 2 493 2 800
Kortfristiga skulder 6 206 5 064 5 062 6 361 3 257 5 485 2 836 3 034 2 020 3 211
Skulder och eget kapital 34 885 29 831 29 576 26 614 24 104 26 642 19 286 18 337 14 613 15 259
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 110 2 972 2 648
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 083 936 820
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 586 32 257 29 556 24 222 23 245 21 500 16 995 16 193 12 948 12 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 16 16 12 11 11 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 921 1 678 1 845 1 484 1 921 1 784 1 518 1 619 1 439 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 600 585 591 548 531 530 452 466 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 405 5 853 6 822 4 426 4 448 5 992 4 583 4 075 3 221 2 811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,50% 8,01% 24,29% 3,05% 17,45% 17,55% 3,09% 25,05% 11,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,66% 3,25% 8,00% 1,21% 3,95% 11,83% 13,04% 10,98% 7,81% 5,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,19% 3,04% 8,02% 1,36% 4,13% 16,06% 15,07% 12,44% 8,81% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 62,73% 100,00% 100,00% 66,89% 59,80% 100,00% 59,68%
Rörelsekapital/omsättning 35,68% 29,98% 28,57% 26,15% 34,68% 47,19% 47,15% 44,10% 48,55% 44,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,83% 63,37% 61,68% 61,99% 67,74% 58,79% 68,79% 62,01% 68,56% 60,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,88% 288,76% 266,59% 197,66% 345,38% 268,82% 377,54% 335,33% 411,19% 261,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!