Visa allt om Gården Partihandel i Lundsbrunn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 56 762 46 350 44 388 49 690 45 442 41 193 44 548 43 486 34 486 44 783
Övrig omsättning 2 827 2 230 1 334 2 477 948 1 641 968 1 710 991 1 101
Rörelseresultat (EBIT) 4 507 3 466 920 2 919 940 1 884 1 636 2 602 638 2 491
Resultat efter finansnetto 4 154 3 198 758 2 761 783 1 744 1 441 2 304 218 1 972
Årets resultat 2 766 1 164 1 034 1 074 453 176 12 1 954 218 1 972
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 875 16 898 10 943 12 147 8 939 10 495 8 312 9 571 7 445 8 018
Omsättningstillgångar 20 101 18 993 14 941 13 109 13 220 13 349 12 951 14 883 9 646 13 407
Tillgångar 39 976 35 891 25 885 25 256 22 160 23 844 21 262 24 454 17 091 21 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 639 6 373 5 399 4 365 3 450 3 317 3 142 5 629 3 675 3 457
Obeskattade reserver 6 792 5 769 4 311 4 871 3 479 3 280 1 771 350 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 914 13 582 7 525 6 954 5 697 7 791 5 483 4 510 2 873 3 859
Kortfristiga skulder 11 631 10 167 8 650 9 066 9 533 9 457 10 867 13 964 10 543 14 110
Skulder och eget kapital 39 976 35 891 25 885 25 256 22 160 23 844 21 262 24 454 17 091 21 425
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 941 2 007 2 469
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 618 605 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0
Omsättning 59 589 48 580 45 722 52 167 46 390 42 834 45 516 45 196 35 477 45 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 9 8 8 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 160 4 214 4 035 4 517 5 049 5 149 5 569 6 212 4 927 4 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 466 425 488 497 487 407 377 381 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 046 6 867 4 924 6 650 3 694 4 481 3 765 4 661 2 521 4 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,46% 4,42% -10,67% 9,35% 10,31% -7,53% 2,44% 26,10% -22,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,44% 9,71% 3,64% 11,61% 4,30% 8,06% 7,87% 10,87% 4,34% 12,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,05% 7,52% 2,12% 5,90% 2,10% 4,67% 3,76% 6,11% 2,15% 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,18% 47,83% 46,74% 39,86% 42,15% 42,78% 37,65% 34,84% 42,23% 37,56%
Rörelsekapital/omsättning 14,92% 19,04% 14,17% 8,14% 8,11% 9,45% 4,68% 2,11% -2,60% -1,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,86% 30,29% 33,85% 32,33% 27,81% 24,64% 21,27% 24,14% 21,50% 16,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,35% 123,52% 111,73% 103,53% 96,97% 99,40% 78,94% 82,83% 57,73% 56,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!