Visa allt om Wu's Restaurang Kina Muren i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 561 8 949 5 215 10 863 11 359 12 165 12 083 11 691 10 283 10 241
Övrig omsättning 6 263 786 3 0 0 0 52 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 026 1 224 277 1 838 2 511 3 375 3 524 3 410 2 251 2 526
Resultat efter finansnetto 1 025 1 222 277 1 837 2 511 3 374 3 525 3 412 2 244 2 499
Årets resultat 614 732 215 3 859 44 8 2 230 2 088 1 355 1 490
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 129 11 733 10 513 5 750 2 768 4 800 1 204
Omsättningstillgångar 2 705 2 693 1 949 7 275 3 206 2 564 4 641 5 771 2 281 6 496
Tillgångar 2 705 2 693 1 949 7 404 14 939 13 077 10 390 8 539 7 082 7 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 995 1 081 349 5 534 1 675 1 631 3 623 3 393 3 305 3 950
Obeskattade reserver 550 300 0 0 3 102 3 852 4 292 3 633 2 904 2 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 200 400 96 8 876 6 450 1 330 400 0 0
Kortfristiga skulder 1 159 1 112 1 201 1 775 1 287 1 144 1 145 1 113 873 1 341
Skulder och eget kapital 2 705 2 693 1 949 7 404 14 939 13 077 10 390 8 539 7 082 7 700
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 022 2 034 2 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 029 777 751
Utdelning till aktieägare 500 700 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 10 567 9 212 6 001 10 866 11 359 12 165 12 083 11 743 10 283 10 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 10 11 11 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 960 994 522 988 1 033 1 014 1 007 974 857 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 324 236 272 301 295 272 256 228 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 026 1 224 277 1 881 2 606 3 442 3 588 3 473 2 320 2 575
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,01% 71,60% -51,99% -4,37% -6,63% 0,68% 3,35% 13,69% 0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,97% 45,45% 14,21% 24,82% 16,81% 25,81% 33,92% 39,96% 31,78% 32,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,72% 13,68% 5,31% 16,92% 22,11% 27,74% 29,16% 29,18% 21,89% 24,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,63% 64,39% 64,85% 68,89% 70,25% 70,69% 71,19% 71,07% 69,79% 71,27%
Rörelsekapital/omsättning 14,64% 17,67% 14,34% 50,63% 16,89% 11,67% 28,93% 39,84% 13,69% 50,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,64% 48,83% 17,91% 74,74% 27,41% 35,45% 67,09% 72,92% 78,65% 75,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,24% 234,71% 155,04% 406,25% 243,59% 217,66% 399,13% 512,13% 254,07% 478,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!