Visa allt om K.W. Bilservice Aktiebolag
Visa allt om K.W. Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 622 2 965 2 786 2 682 3 076 3 507 4 377 3 134 2 882 2 741
Övrig omsättning 2 - 29 9 27 84 - 29 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 360 150 -38 -69 143 298 700 326 60 82
Resultat efter finansnetto 341 121 -76 -127 85 220 626 226 -76 79
Årets resultat 267 121 -19 -107 100 153 432 173 1 33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 454 1 455 1 549 1 651 1 745 1 881 1 977 1 867 1 965 395
Omsättningstillgångar 881 745 730 830 1 014 1 093 1 376 979 865 649
Tillgångar 2 336 2 200 2 280 2 481 2 759 2 974 3 353 2 846 2 830 1 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 115 994 1 013 1 120 1 020 867 435 263 262
Obeskattade reserver 0 0 0 57 78 129 120 81 89 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 545 635 725 815 905 1 095 1 185 1 575 1 865 0
Kortfristiga skulder 529 449 561 596 656 730 1 180 755 613 614
Skulder och eget kapital 2 336 2 200 2 280 2 481 2 759 2 974 3 353 2 846 2 830 1 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 345 345 386 385 300 240 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 640 740 404 408 389 361 335 321 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 273 294 299 273 299 256 226 211 266
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 624 2 965 2 815 2 691 3 103 3 591 4 377 3 163 2 916 2 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 311 1 483 1 393 1 341 1 538 1 754 2 189 1 567 1 441 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 469 528 531 529 545 525 435 403 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 416 245 64 33 279 454 828 454 172 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,57% 6,42% 3,88% -12,81% -12,29% -19,88% 39,66% 8,74% 5,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,62% 6,91% -1,40% -2,78% 5,22% 10,02% 20,88% 11,45% 2,16% 7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,92% 5,13% -1,15% -2,57% 4,68% 8,50% 15,99% 10,40% 2,12% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,09% 52,04% 52,05% 54,55% 56,31% 57,51% 54,22% 53,54% 50,14% 52,17%
Rörelsekapital/omsättning 13,42% 9,98% 6,07% 8,72% 11,64% 10,35% 4,48% 7,15% 8,74% 1,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,02% 50,68% 43,60% 42,62% 42,68% 37,49% 28,50% 17,38% 11,56% 36,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,78% 98,89% 74,69% 85,40% 100,30% 105,48% 85,25% 69,80% 79,45% 48,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...