Visa allt om P.H. Svets- och Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om P.H. Svets- och Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 184 2 909 2 748 2 705 2 930 3 871 3 331 3 894 4 211 3 945
Övrig omsättning 43 - - - 2 - - - 17 7
Rörelseresultat (EBIT) 6 -78 145 121 174 549 518 437 600 417
Resultat efter finansnetto 7 -79 145 123 173 547 515 433 603 418
Årets resultat 104 69 237 101 83 281 372 182 308 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 86 177 100 174 251 333 416 144 69
Omsättningstillgångar 1 150 1 431 1 782 1 940 1 973 2 077 1 559 1 373 1 729 1 305
Tillgångar 1 249 1 517 1 958 2 040 2 148 2 328 1 891 1 789 1 873 1 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 910 1 041 1 004 1 103 1 220 1 139 967 985 877
Obeskattade reserver 70 204 377 543 556 504 365 361 184 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 403 541 493 489 604 388 461 705 482
Skulder och eget kapital 1 249 1 517 1 958 2 040 2 148 2 328 1 891 1 789 1 873 1 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 472 411 363 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 081 894 909 1 054 1 179 639 672 768 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 368 277 285 328 538 312 437 430 310
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 2 227 2 909 2 748 2 705 2 932 3 871 3 331 3 894 4 228 3 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 728 970 916 902 977 968 833 974 1 053 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 489 396 400 471 443 357 381 392 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 -46 202 195 251 630 602 477 627 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,92% 5,86% 1,59% -7,68% -24,31% 16,21% -14,46% -7,53% 6,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,80% -5,01% 7,56% 6,13% 8,15% 23,63% 27,45% 24,43% 32,41% 30,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% -2,61% 5,39% 4,62% 5,97% 14,21% 15,58% 11,22% 14,41% 10,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,68% 77,04% 72,78% 74,49% 77,99% 78,40% 78,38% 70,11% 68,37% 65,40%
Rörelsekapital/omsättning 35,99% 35,34% 45,16% 53,49% 50,65% 38,05% 35,15% 23,42% 24,32% 20,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,54% 70,48% 68,18% 69,98% 70,43% 68,36% 74,46% 68,92% 59,66% 64,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,93% 355,09% 329,39% 393,51% 403,48% 343,87% 401,80% 297,83% 245,25% 270,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...