Visa allt om Laholm Stål AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 39 531 30 494 26 197 29 951 33 272 31 722 28 339 30 137 31 658 33 578
Övrig omsättning 626 740 551 0 0 1 22 0 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 131 2 636 552 545 -197 2 617 1 156 1 015 2 008 2 323
Resultat efter finansnetto 8 064 2 505 375 308 -434 2 359 860 567 1 206 1 299
Årets resultat 5 157 1 488 259 786 413 2 469 1 677 767 1 606 1 899
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 023 7 176 7 548 8 093 8 205 8 406 8 183 8 805 10 200 11 797
Omsättningstillgångar 14 226 12 222 9 576 13 815 12 356 10 710 9 379 8 558 11 796 11 979
Tillgångar 24 249 19 398 17 124 21 908 20 561 19 117 17 563 17 363 21 997 23 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 671 10 513 9 026 8 767 8 681 9 268 7 616 6 339 5 972 4 566
Obeskattade reserver 3 942 1 866 1 241 1 201 901 791 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 182 0 31 132 232 382 250 555 2 419 3 928
Kortfristiga skulder 5 453 7 019 6 826 11 808 10 747 8 676 9 697 10 470 13 605 15 281
Skulder och eget kapital 24 249 19 398 17 124 21 908 20 561 19 117 17 563 17 363 21 997 23 775
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 7 377 7 484 7 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - - 3 090 2 950 2 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 817 400 400 0
Omsättning 40 157 31 234 26 748 29 951 33 272 31 723 28 361 30 137 31 663 33 578
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 17 19 19 20 21 22 25 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 196 1 794 1 541 1 576 1 751 1 586 1 349 1 370 1 266 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 553 543 509 553 479 454 476 417 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 695 3 159 1 178 1 195 449 3 201 2 043 2 469 4 089 4 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,64% 16,40% -12,53% -9,98% 4,89% 11,94% -5,97% -4,80% -5,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,54% 13,59% 3,25% 2,50% -0,96% 13,71% 6,60% 5,86% 9,15% 9,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,57% 8,65% 2,13% 1,83% -0,59% 8,26% 4,09% 3,38% 6,36% 6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,18% 66,50% 69,06% 64,82% 59,84% 65,94% 67,94% 18,41% 19,71% 17,74%
Rörelsekapital/omsättning 22,19% 17,06% 10,50% 6,70% 4,84% 6,41% -1,12% -6,34% -5,71% -9,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,06% 61,70% 58,36% 44,29% 45,64% 51,71% 43,36% 36,51% 27,15% 19,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,87% 83,76% 63,77% 67,28% 61,74% 62,71% 41,99% 28,62% 35,70% 30,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!