Visa allt om Keyloop Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 20 232 33 633 23 917 31 604 31 593 33 130 34 815 42 011 62 278 65 246
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 944 2 103 -139 5 556 5 631 5 746 8 311 8 761 -346 555
Resultat efter finansnetto 5 100 2 364 -120 5 267 5 716 5 499 8 258 8 762 -374 777
Årets resultat 3 852 1 850 -146 4 099 4 487 4 295 6 444 6 444 -596 516
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 395 632 882 336 241 32 98 99 605 477
Omsättningstillgångar 21 119 22 931 24 197 32 309 30 166 40 154 31 881 35 419 38 817 45 014
Tillgångar 21 514 23 563 25 080 32 645 30 407 40 186 31 979 35 518 39 422 45 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 890 9 038 7 188 14 834 10 735 22 249 17 954 19 509 13 065 17 661
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 157 402 0 0
Långfristiga skulder 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 577 14 477 17 891 17 811 19 671 17 937 13 868 15 606 26 357 27 830
Skulder och eget kapital 21 514 23 563 25 080 32 645 30 407 40 186 31 979 35 518 39 422 45 491
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 6 079 5 923 10 531 23 581 22 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - - 2 875 3 157 5 981 12 740 12 993
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 20 232 33 633 23 917 31 604 31 593 33 130 34 815 42 011 62 278 65 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 7 9 7 11 11 13 16 32 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 058 4 805 2 657 4 515 2 872 3 012 2 678 2 626 1 946 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 999 1 385 809 1 028 817 814 699 1 033 1 169 959
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 117 2 407 -84 5 608 5 659 5 811 8 389 8 878 -215 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,84% 40,62% -24,32% 0,03% -4,64% -4,84% -17,13% -32,54% -4,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,86% 10,67% 0,16% 17,23% 19,72% 14,34% 26,26% 24,96% -0,62% 1,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,37% 7,47% 0,16% 17,80% 18,98% 17,39% 24,12% 21,10% -0,39% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,31% 86,54% 59,68% 70,97% 68,75% 62,35% 65,56% 67,33% 74,55% 73,86%
Rörelsekapital/omsättning 61,99% 25,14% 26,37% 45,87% 33,22% 67,06% 51,74% 47,16% 20,01% 26,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,91% 38,36% 28,66% 45,44% 35,30% 55,37% 56,14% 54,93% 33,14% 38,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,72% 158,15% 135,05% 181,18% 153,15% 223,77% 229,84% 226,74% 147,09% 161,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!