Visa allt om Restaurang Prinsen i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 49 923 32 206 22 589 48 079 46 443 47 872 47 261 45 853 44 054 43 872
Övrig omsättning 428 14 179 8 674 113 319 474 191 306 1 064 209
Rörelseresultat (EBIT) 8 460 13 840 7 543 11 179 10 834 12 045 11 615 11 167 10 556 8 108
Resultat efter finansnetto 8 129 13 050 5 939 10 706 10 606 11 794 11 298 10 911 10 308 7 756
Årets resultat 3 245 11 050 2 789 -95 -131 -178 -99 -112 101 11
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 674 1 869 21 817 1 125 950 837 722 1 163 1 862 6 120
Omsättningstillgångar 41 995 32 382 3 584 24 005 12 772 17 122 14 382 28 216 19 531 9 645
Tillgångar 43 669 34 251 25 401 25 130 13 721 17 959 15 105 29 379 21 393 15 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 202 14 956 3 907 120 120 120 120 137 248 147
Obeskattade reserver 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 821 4 821 11 111 504 3 119 3 358 5 793 6 905 3 497
Kortfristiga skulder 24 368 13 373 15 573 13 899 13 097 14 720 11 626 23 449 14 239 12 121
Skulder och eget kapital 43 669 34 251 25 401 25 130 13 721 17 959 15 105 29 379 21 393 15 765
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 10 300 9 984 9 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 3 553 2 947 3 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 351 46 385 31 263 48 192 46 762 48 346 47 452 46 159 45 118 44 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 23 25 38 39 37 35 33 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 610 1 400 904 1 265 1 191 1 294 1 350 1 389 1 377 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 557 421 416 394 412 393 435 419 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 966 14 292 7 838 11 420 11 079 12 315 12 354 11 901 11 270 8 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,01% 42,57% -53,02% 3,52% -2,99% 1,29% 3,07% 4,08% 0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,37% 40,41% 29,70% 44,48% 78,96% 67,07% 76,90% 38,01% 49,34% 51,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,95% 42,97% 33,39% 23,25% 23,33% 25,16% 24,58% 24,35% 23,96% 18,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,32% 73,53% 75,44% 76,39% 77,40% 76,49% 77,34% 77,92% 75,30% 71,79%
Rörelsekapital/omsättning 35,31% 59,02% -53,07% 21,02% -0,70% 5,02% 5,83% 10,40% 12,01% -5,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,65% 46,17% 18,76% 0,48% 0,87% 0,67% 0,79% 0,47% 1,16% 0,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,48% 234,29% 18,56% 168,42% 92,09% 113,36% 118,76% 117,97% 135,29% 74,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!