Visa allt om Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Visa allt om Bokhandelsgruppen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 208 156 1 238 172 1 270 535 1 260 118 938 365 645 177 320 479 343 918 101 195 103 387
Övrig omsättning 24 707 12 937 10 100 9 742 21 549 6 576 - 85 1 680 2 304
Rörelseresultat (EBIT) 67 875 59 867 38 155 18 892 -28 503 -64 212 -21 592 -38 187 -1 241 -4 691
Resultat efter finansnetto 70 268 60 076 34 706 26 247 -33 013 -68 182 -24 371 -39 815 -1 517 -8 514
Årets resultat 30 138 36 231 10 807 26 247 -33 013 -68 308 -24 371 -39 815 -5 396 -7 306
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 958 246 043 152 504 151 449 127 867 153 047 94 583 105 882 113 212 144 319
Omsättningstillgångar 431 483 446 172 486 907 388 905 362 611 311 176 71 055 76 301 54 918 56 584
Tillgångar 685 441 692 215 639 411 540 354 490 478 464 223 165 638 182 183 168 130 200 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 012 187 669 151 439 98 632 43 259 43 172 52 509 76 880 107 269 153 535
Obeskattade reserver 55 819 44 313 28 122 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 21 367 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 10 000 10 000 23 043 16 088 16 500 21 500
Kortfristiga skulder 432 610 460 234 459 851 441 723 437 219 389 684 90 086 89 215 44 361 25 868
Skulder och eget kapital 685 441 692 215 639 411 540 354 490 478 464 223 165 638 182 183 168 130 200 903
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - 0 3 443 3 297 2 148 2 235 14 408 788 1 626 1 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 200 403 199 216 199 012 201 625 142 636 103 076 52 978 54 101 11 856 10 730
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 80 726 78 037 77 376 78 894 57 671 40 816 20 162 20 382 6 439 5 921
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 232 863 1 251 109 1 280 635 1 269 860 959 914 651 753 320 479 344 003 102 875 105 691
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 450 449 449 460 512 451 176 183 32 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 685 2 758 2 830 2 739 1 833 1 431 1 821 1 879 3 162 3 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 637 629 613 407 328 428 413 693 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 351 89 121 72 766 57 478 4 399 -32 041 -3 877 -1 885 209 -2 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% -2,55% 0,83% 34,29% - 101,32% -6,82% 239,86% -2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,59% 9,01% 6,01% 5,73% -5,78% -13,80% -12,97% -20,86% -0,22% -3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,01% 5,04% 3,02% 2,46% -3,02% -9,93% -6,70% -11,05% -0,36% -6,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,18% 51,24% 49,20% 48,15% 43,98% 37,33% 40,35% 41,85% 30,72% 24,12%
Rörelsekapital/omsättning -0,09% -1,14% 2,13% -4,19% -7,95% -12,17% -5,94% -3,75% 10,43% 29,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,09% 32,10% 27,11% 18,25% 8,82% 9,30% 31,70% 42,20% 63,80% 76,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,49% 52,01% 57,13% 34,19% 27,97% 23,13% 25,41% 25,58% 107,01% 192,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...