Visa allt om Skandinavisk Kommunalteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 164 302 152 038 155 274 153 909 152 299 156 005 162 827 170 293 156 654 140 457
Övrig omsättning 2 779 1 778 5 814 2 462 881 3 012 0 31 7 1 382
Rörelseresultat (EBIT) 20 907 23 486 17 692 18 554 15 508 12 576 16 540 32 692 31 643 33 323
Resultat efter finansnetto 21 708 23 895 15 588 17 667 16 712 -12 938 15 612 30 258 15 638 19 053
Årets resultat 5 076 6 805 5 041 -5 947 -8 098 -27 897 9 423 13 919 1 636 7 260
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 641 13 033 12 234 12 522 17 091 19 787 35 417 40 622 40 565 64 484
Omsättningstillgångar 106 900 94 715 124 425 115 691 128 555 120 872 115 387 112 307 87 101 76 595
Tillgångar 120 541 107 748 136 659 128 213 145 646 140 658 150 804 152 929 127 667 141 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 900 49 824 43 020 37 978 43 926 22 023 49 920 40 497 26 578 41 458
Obeskattade reserver 6 722 12 844 18 967 25 148 29 748 36 546 35 821 38 529 35 025 34 704
Avsättningar (tkr) 724 720 750 719 742 782 791 751 713 862
Långfristiga skulder 11 468 0 11 434 27 434 38 435 0 0 50 006 52 345 52 345
Kortfristiga skulder 46 726 44 359 62 487 36 934 32 796 81 307 64 273 23 147 13 005 11 710
Skulder och eget kapital 120 541 107 748 136 659 128 213 145 646 140 658 150 804 152 929 127 667 141 079
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 013 1 034 1 013 1 235 191 2 209 2 486 0 0 219
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - 1 000 - - -
Löner till övriga anställda 15 487 13 607 15 153 13 342 16 791 14 552 12 209 12 597 10 956 9 047
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - 876 350
Sociala kostnader 7 386 6 855 7 127 7 142 5 577 7 927 6 456 6 083 5 326 4 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 167 081 153 816 161 088 156 371 153 180 159 017 162 827 170 324 156 661 141 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 24 27 22 24 31 27 26 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 085 6 335 5 751 6 996 6 346 5 032 6 031 6 550 7 833 7 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 927 917 1 032 987 853 873 741 851 771
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 082 24 394 18 650 24 565 23 872 21 010 25 158 41 172 39 983 37 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,07% -2,08% 0,89% 1,06% -2,38% -4,19% -4,38% 8,71% 11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,74% 23,27% 13,38% 15,70% 14,04% -6,52% 11,77% 21,39% 15,33% 15,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,48% 16,49% 11,77% 13,08% 13,43% -5,88% 10,90% 19,21% 12,50% 15,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,05% 41,30% 36,91% 38,17% 41,18% 36,49% 40,43% 43,25% 43,72% 44,09%
Rörelsekapital/omsättning 36,62% 33,12% 39,89% 51,17% 62,88% 25,36% 31,39% 52,36% 47,30% 46,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,89% 55,54% 42,31% 44,92% 46,09% 35,92% 51,63% 46,13% 42,22% 48,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,61% 175,19% 162,28% 264,20% 338,12% 132,40% 159,90% 418,83% 564,80% 518,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!