Visa allt om UH Bilservice AB
Visa allt om UH Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 633 9 246 9 031 8 055 8 085 7 570 7 203 5 826 4 938 4 598
Övrig omsättning 93 213 - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 479 188 149 15 470 427 178 201 104 181
Resultat efter finansnetto 426 127 83 -51 397 357 123 143 38 170
Årets resultat 233 65 52 0 249 185 49 52 102 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 975 986 989 1 042 1 088 1 226 1 240 1 321 1 369 459
Omsättningstillgångar 2 223 2 250 2 370 2 495 2 013 2 021 1 932 1 130 1 091 1 014
Tillgångar 3 197 3 236 3 359 3 537 3 101 3 247 3 171 2 451 2 460 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 756 622 708 756 755 506 322 273 341 331
Obeskattade reserver 427 310 282 274 342 296 187 135 66 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 866 941 1 016 1 089 864 909 956 919 989 93
Kortfristiga skulder 1 147 1 362 1 354 1 419 1 140 1 536 1 707 1 124 1 063 875
Skulder och eget kapital 3 197 3 236 3 359 3 537 3 101 3 247 3 171 2 451 2 460 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 764 66 650 629 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 279 2 308 2 037 1 905 1 082 1 006 595 488 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 045 935 833 680 661 574 389 384 328
Utdelning till aktieägare 150 0 100 0 0 0 0 0 120 92
Omsättning 8 726 9 459 9 031 8 055 8 085 7 570 7 203 5 826 4 939 4 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 8 7 7 7 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 439 1 156 1 129 1 151 1 155 1 081 1 201 1 165 988 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 420 384 381 338 325 346 323 305 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 532 257 217 75 594 517 280 324 228 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,63% 2,38% 12,12% -0,37% 6,80% 5,10% 23,64% 17,98% 7,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,05% 5,90% 4,53% 0,48% 15,25% 13,27% 5,61% 8,24% 4,31% 12,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,57% 2,07% 1,68% 0,21% 5,85% 5,69% 2,47% 3,47% 2,15% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,77% 46,20% 47,53% 49,53% 49,64% 51,20% 49,37% 50,70% 53,52% 48,54%
Rörelsekapital/omsättning 12,46% 9,60% 11,25% 13,36% 10,80% 6,41% 3,12% 0,10% 0,57% 3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,07% 26,69% 27,63% 27,42% 32,48% 22,30% 14,50% 15,20% 15,79% 31,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,37% 78,78% 76,22% 81,96% 83,60% 55,79% 56,18% 62,37% 60,58% 71,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...