Visa allt om Swedmog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 27 458 25 330 29 976 18 018 20 351 11 419 9 599 16 441 11 286 16 707
Övrig omsättning 3 232 56 4 56 2 9 209 135 103
Rörelseresultat (EBIT) 1 609 1 625 2 371 -1 322 740 -1 138 777 2 495 1 212 2 805
Resultat efter finansnetto 1 524 1 592 2 370 -1 369 680 -1 180 803 2 390 1 254 3 052
Årets resultat 1 963 942 1 562 43 1 478 1 102 459 1 790 1 446 2 673
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 30 10 92 123 186 271 2 294 2 514
Omsättningstillgångar 13 240 13 082 11 859 10 830 10 505 9 316 10 433 12 619 13 733 29 022
Tillgångar 13 258 13 106 11 889 10 840 10 597 9 439 10 620 12 890 16 027 31 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 908 6 545 5 903 4 341 4 298 2 819 1 717 3 058 2 868 15 423
Obeskattade reserver 2 216 3 194 2 794 2 419 3 864 5 089 7 692 7 485 7 404 8 022
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 667 3 333
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 134 3 367 3 192 4 080 2 435 1 530 1 210 2 346 4 088 4 759
Skulder och eget kapital 13 258 13 106 11 889 10 840 10 597 9 439 10 620 12 890 16 027 31 537
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 548 2 152 1 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 567 819 687
Utdelning till aktieägare 6 000 0 300 0 0 0 0 1 800 0 14 000
Omsättning 27 461 25 562 30 032 18 022 20 407 11 421 9 608 16 650 11 421 16 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 4 5 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 576 4 222 4 996 3 003 4 070 2 284 2 400 3 288 1 881 4 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 433 516 585 561 493 450 442 499 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 615 1 631 2 381 -1 291 771 -1 075 862 2 654 1 432 3 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,40% -15,50% 66,37% -11,46% 78,22% 18,96% - 45,68% -32,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,34% 12,40% 20,19% -12,20% 6,98% -12,04% 7,62% 19,46% 8,21% 9,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,96% 6,42% 8,01% -7,34% 3,64% -9,95% 8,43% 15,26% 11,66% 18,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,29% 34,87% 32,65% 31,04% 33,94% 33,34% 41,15% 42,23% 53,95% 51,70%
Rörelsekapital/omsättning 36,81% 38,35% 28,91% 37,46% 39,65% 68,18% 96,08% 62,48% 85,46% 145,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,68% 68,95% 67,98% 57,45% 69,00% 71,92% 72,66% 69,02% 53,93% 68,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 370,74% 326,73% 241,35% 106,30% 289,69% 371,96% 579,92% 357,08% 230,85% 496,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!