Visa allt om Coastal Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 052 1 188 919 2 211 3 351 265 398 1 178 1 311 263
Övrig omsättning 275 188 61 3 86 75 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 906 -2 951 -1 400 -1 534 -780 -1 295 -574 -222 449 -2
Resultat efter finansnetto -1 617 8 531 -2 819 14 626 7 619 -172 17 326 812 5 878 14
Årets resultat -1 617 5 571 -3 169 11 507 6 065 -571 17 266 679 5 789 14
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 611 19 548 6 267 8 586 12 327 10 726 7 606 7 208 812 661
Omsättningstillgångar 23 585 30 849 41 551 45 418 27 537 18 244 20 954 6 147 9 470 3 413
Tillgångar 52 196 50 397 47 818 54 003 39 864 28 970 28 560 13 355 10 282 4 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 732 49 146 44 625 48 964 37 637 24 743 26 183 9 077 9 783 3 994
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 716 0 0 0 425 460 253 153 0 0
Kortfristiga skulder 7 748 1 250 3 193 5 040 1 803 3 767 2 124 4 125 450 81
Skulder och eget kapital 52 196 50 397 47 818 54 003 39 864 28 970 28 560 13 355 10 282 4 074
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 224 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 365 151 270 227 86 464 25 0 140 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 220 145 146 85 91 193 40 65 20 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 180 0 0 170 160 1 384 0
Omsättning 1 327 1 376 980 2 214 3 437 340 398 1 178 1 311 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 052 1 188 919 2 211 3 351 265 398 1 178 1 311 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 320 534 329 250 671 76 298 161 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 613 -2 705 -1 344 -1 382 -733 -1 248 -560 -216 455 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,45% 29,27% -58,44% -34,02% 1 164,53% -33,42% -66,21% -10,14% 398,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,69% 16,96% 0,58% 28,28% 19,70% -0,55% 61,11% 7,29% 58,57% 0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -34,32% 719,28% 30,14% 690,68% 234,32% -60,00% 4 384,92% 82,60% 459,34% 5,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,73% 90,66% 8,81% 6,06% 8,09% 17,74% 5,28% 34,30% 63,62% 93,16%
Rörelsekapital/omsättning 1 505,42% 2 491,50% 4 173,88% 1 826,23% 767,95% 5 463,02% 4 731,16% 171,65% 688,02% 1 266,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,20% 97,52% 93,32% 90,67% 94,41% 85,41% 91,68% 67,97% 95,53% 98,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,40% 2 467,92% 1 301,32% 901,15% 1 527,29% 484,31% 986,53% 149,02% 2 104,44% 4 213,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!