Visa allt om Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 128 993 101 875 99 245 127 684 137 312 143 876 154 728 158 096 168 314 172 365
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 331 2 800 -5 417 -6 211 4 738 18 200 -6 836 4 812 3 562
Resultat efter finansnetto 11 367 4 738 -5 088 -5 684 6 927 15 338 3 297 -3 066 8 429 5 958
Årets resultat 7 066 4 738 -5 088 -548 5 845 16 261 2 593 2 193 6 961 3 500
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 787 31 569 31 185 28 764 29 659 70 202 94 614 97 385 96 544 100 222
Omsättningstillgångar 58 783 53 967 54 030 73 150 80 425 75 663 87 456 77 445 83 385 52 842
Tillgångar 92 570 85 536 85 215 101 914 110 084 145 865 182 070 174 830 179 929 153 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 570 39 504 34 766 39 854 40 402 74 557 98 296 95 474 93 281 90 035
Obeskattade reserver 2 500 0 0 0 3 900 4 370 5 315 5 314 11 114 12 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 5 991 5 510 8 204 7 607 6 871 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 500 46 032 50 449 62 060 59 791 61 428 70 255 66 434 68 664 50 775
Skulder och eget kapital 92 570 85 536 85 215 101 914 110 084 145 865 182 070 174 830 179 929 153 065
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 540 540 754 505 527 500 925 907 923 754
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 24 591 22 116 23 899 25 940 24 061 25 344 26 143 27 585 27 596 27 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 10 793 10 205 10 255 12 155 11 796 12 010 12 545 12 859 12 838 11 932
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0
Omsättning 128 993 101 875 99 245 127 684 137 312 143 876 154 728 158 096 168 314 172 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 50 55 56 61 64 67 72 72 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 434 2 038 1 804 2 280 2 251 2 248 2 309 2 196 2 338 2 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 657 635 689 596 591 591 574 574 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 331 2 800 -5 417 -6 211 4 738 3 031 472 -5 800 5 886 4 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,62% 2,65% -22,27% -7,01% -4,56% -7,01% -2,13% -6,07% -2,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,36% 5,64% -4,89% -5,52% 6,30% 10,52% 1,83% -1,63% 4,70% 3,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,87% 4,73% -4,20% -4,41% 5,05% 10,66% 2,15% -1,81% 5,02% 3,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,24% 19,20% 17,79% 31,78% 35,63% 32,13% 29,77% 27,59% 29,56% 30,39%
Rörelsekapital/omsättning 11,85% 7,79% 3,61% 8,69% 15,03% 9,89% 11,12% 6,96% 8,75% 1,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,41% 46,18% 40,80% 39,11% 39,46% 53,45% 56,27% 56,98% 56,66% 65,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,14% 116,30% 106,22% 115,48% 131,94% 120,45% 120,63% 112,65% 117,61% 98,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!