Visa allt om Hallsbergs Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 460 361 411 519 317 385 55 1 573 2 839 3 050
Övrig omsättning 0 0 289 0 1 1 274 865 17 155
Rörelseresultat (EBIT) 290 267 466 240 239 241 174 750 203 738
Resultat efter finansnetto 289 267 361 236 241 242 176 752 202 743
Årets resultat 299 359 243 246 211 189 137 438 114 432
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 837 1 839 1 841 3 608 1 553 1 559 1 565 46 114 144
Omsättningstillgångar 1 569 1 344 1 149 557 940 758 481 2 084 1 727 1 559
Tillgångar 3 407 3 182 2 989 4 165 2 493 2 317 2 046 2 130 1 841 1 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 046 2 747 2 388 2 145 1 899 1 687 1 499 1 362 924 810
Obeskattade reserver 211 302 491 440 520 550 550 550 361 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 133 110 130 75 79 -3 218 556 586
Skulder och eget kapital 3 407 3 182 2 989 4 165 2 493 2 317 2 046 2 130 1 841 1 704
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 572 1 013 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 169 333 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 460 361 700 519 318 386 329 2 438 2 856 3 205
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 524 946 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 249 457 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 291 269 472 269 245 247 179 751 233 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,42% -12,17% -20,81% 63,72% -17,66% 600,00% -96,50% -44,59% -6,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,51% 8,39% 15,59% 5,83% 9,67% 10,49% 8,55% 35,40% 11,14% 43,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,04% 73,96% 113,38% 46,82% 76,03% 63,12% 318,18% 47,93% 7,22% 24,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,13% 92,24% 92,46% 96,34% 94,32% 90,65% 3,64% 66,50% 71,64% 72,33%
Rörelsekapital/omsättning 308,70% 335,46% 252,80% 82,27% 272,87% 176,36% 880,00% 118,63% 41,25% 31,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,23% 93,73% 92,71% 59,74% 92,44% 91,32% 94,23% 84,08% 65,49% 61,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 053,02% 1 010,53% 1 044,55% 428,46% 1 253,33% 959,49% - 955,96% 265,11% 214,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!