Visa allt om Aktiebolaget Golvabia

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 303 401 281 454 257 605 225 089 220 370 224 937 214 928 216 451 190 551 191 569
Övrig omsättning 141 33 185 10 0 35 21 0 62 37
Rörelseresultat (EBIT) 35 228 35 231 28 082 15 615 15 461 17 678 16 094 18 118 17 125 16 175
Resultat efter finansnetto 35 260 35 247 28 050 15 462 15 288 17 551 18 735 20 896 17 349 16 565
Årets resultat 23 919 24 068 19 146 11 589 10 359 11 966 13 316 14 585 10 820 9 478
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 298 43 326 64 243 64 099 66 401 49 380 19 061 19 936 37 518 34 918
Omsättningstillgångar 118 396 116 994 105 208 90 629 91 697 90 534 83 295 97 187 86 755 86 166
Tillgångar 164 693 160 321 169 451 154 728 158 098 139 914 102 356 117 123 124 273 121 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 701 63 783 58 715 51 069 49 779 39 420 27 454 59 138 74 553 68 084
Obeskattade reserver 48 675 43 663 38 909 35 344 34 810 33 838 31 929 30 316 27 818 24 465
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 363 416 461 410
Långfristiga skulder 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 2 960
Kortfristiga skulder 52 317 52 875 51 828 48 315 53 509 46 655 42 610 27 254 21 442 25 165
Skulder och eget kapital 164 693 160 321 169 451 154 728 158 098 139 914 102 356 117 123 124 273 121 085
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 789 3 340 2 783 2 510 2 933 3 601 3 639 3 340 3 337 2 440
Varav tantiem till styrelse & VD 74 400 137 132 397 1 028 759 846 826 -
Löner till övriga anställda 21 552 20 864 20 269 19 692 18 669 18 022 18 740 17 850 16 295 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 13 288 11 669 11 669 12 127 12 276 11 112 11 218 10 539 8 719 8 982
Utdelning till aktieägare 23 900 24 000 19 000 11 500 10 300 0 0 0 30 000 4 500
Omsättning 303 542 281 487 257 790 225 099 220 370 224 972 214 949 216 451 190 613 191 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 59 57 56 54 57 58 56 52 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 142 4 770 4 519 4 019 4 081 3 946 3 706 3 865 3 664 3 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 622 612 632 648 587 595 584 548 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 200 37 135 29 840 17 425 16 885 19 378 18 217 20 218 19 249 18 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,80% 9,26% 14,45% 2,14% -2,03% 4,66% -0,70% 13,59% -0,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,41% 21,99% 16,59% 10,11% 9,80% 12,67% 18,34% 17,88% 14,21% 13,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,62% 12,52% 10,91% 6,95% 7,03% 7,88% 8,73% 9,68% 9,27% 8,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,84% 47,99% 45,50% 46,18% 46,36% 47,64% 45,98% 44,92% 46,28% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning 21,78% 22,78% 20,72% 18,80% 17,33% 19,51% 18,93% 32,31% 34,28% 31,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,73% 61,03% 52,56% 50,82% 48,66% 47,04% 51,15% 70,68% 77,45% 71,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,86% 136,87% 120,52% 90,87% 75,35% 96,39% 87,38% 212,20% 202,17% 177,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!