Visa allt om M Bilar Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 393 863 1 351 634 1 324 261 1 223 813 1 098 673 835 684 692 658 477 236 438 011 381 625
Övrig omsättning 10 620 10 236 13 107 11 613 12 204 7 574 6 295 4 352 3 559 3 211
Rörelseresultat (EBIT) 55 266 64 037 61 275 52 426 44 293 39 301 33 197 22 259 21 035 17 084
Resultat efter finansnetto 52 611 61 292 60 500 50 631 43 224 38 494 31 831 21 907 21 447 17 036
Årets resultat 36 401 37 380 38 981 32 792 27 486 24 284 19 324 14 579 13 142 10 972
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 376 9 889 7 643 12 032 9 249 10 482 13 365 715 1 046 1 215
Omsättningstillgångar 391 246 309 848 452 760 378 099 333 860 215 314 210 583 115 053 123 467 104 106
Tillgångar 398 623 319 737 460 403 390 131 343 109 225 796 223 948 115 767 124 513 105 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 500 52 387 113 008 74 026 56 234 53 749 44 465 40 141 36 562 30 420
Obeskattade reserver 86 010 78 978 68 982 58 408 49 545 41 670 34 424 27 520 24 393 19 914
Avsättningar (tkr) 0 1 267 820 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 430 4 636 5 413 15 398 18 098 843 8 804 4 173
Kortfristiga skulder 268 113 187 104 276 164 253 061 231 917 114 979 126 961 47 264 54 755 50 814
Skulder och eget kapital 398 623 319 737 460 403 390 131 343 109 225 796 223 948 115 767 124 513 105 321
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 700 700 712 59 59 759 759 758 759 758
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 46 586 46 317 45 689 44 069 36 704 26 120 21 961 14 570 13 330 13 074
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 21 201 21 112 19 335 19 586 16 592 12 253 9 616 6 408 5 813 5 454
Utdelning till aktieägare 0 20 000 0 0 15 000 25 000 15 000 15 000 11 000 7 000
Omsättning 1 404 483 1 361 870 1 337 368 1 235 426 1 110 877 843 258 698 953 481 588 441 570 384 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 100 101 99 97 94 64 55 36 33 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 939 13 383 13 376 12 617 11 688 13 058 12 594 13 257 13 273 11 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 692 675 679 594 627 603 622 621 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 159 67 231 66 506 57 045 47 834 42 384 35 560 22 409 21 285 17 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,12% 2,07% 8,21% 11,39% 31,47% 20,65% 45,14% 8,96% 14,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,86% 20,03% 13,74% 13,44% 12,91% 17,41% 14,83% 19,37% 17,57% 16,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,96% 4,74% 4,78% 4,28% 4,03% 4,70% 4,80% 4,70% 5,00% 4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,03% 13,17% 12,43% 13,07% 12,12% 12,44% 12,76% 12,27% 12,60% 13,25%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 9,08% 13,34% 10,22% 9,28% 12,01% 12,07% 14,20% 15,69% 13,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,99% 35,65% 36,23% 30,65% 27,65% 38,20% 31,84% 53,22% 44,64% 43,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,53% 58,28% 78,10% 43,56% 32,83% 71,61% 58,06% 61,33% 88,15% 83,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!