Visa allt om Bildelshuset i Köping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Nettoomsättning 6 728 7 867 10 616 8 318 7 491 7 420 5 703 6 114 8 365 6 142
Övrig omsättning 178 138 13 46 251 373 195 140 99 0
Rörelseresultat (EBIT) -239 -260 594 290 602 -693 -302 86 670 392
Resultat efter finansnetto -353 -280 577 222 592 -711 -311 81 490 199
Årets resultat -353 -80 228 270 524 -711 -131 68 247 116
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 158 91 64 92 135 226 727 193 218 180
Omsättningstillgångar 3 920 4 146 3 657 3 569 3 542 2 929 3 153 3 168 3 697 4 545
Tillgångar 4 077 4 237 3 721 3 661 3 676 3 155 3 880 3 361 3 915 4 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 846 1 199 1 279 1 051 781 257 778 909 840 594
Obeskattade reserver 0 0 200 0 68 0 0 180 188 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 549 665 1 034 1 383 1 351 1 628 1 074 279 469 492
Kortfristiga skulder 2 683 2 373 1 209 1 228 1 476 1 270 2 028 1 993 2 418 3 599
Skulder och eget kapital 4 077 4 237 3 721 3 661 3 676 3 155 3 880 3 361 3 915 4 726
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 1 140 744 686 850 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 367 218 218 305 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 906 8 005 10 629 8 364 7 742 7 793 5 898 6 254 8 464 6 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 682 1 967 2 654 2 080 1 873 1 855 1 901 2 038 2 788 2 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 422 289 290 319 380 329 309 413 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -206 -238 622 375 718 -561 -235 142 731 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,48% -25,89% 27,63% 11,04% 0,96% 30,11% -6,72% -26,91% 36,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,47% -5,64% 16,15% 8,06% 16,76% -20,76% -6,78% 3,72% 17,19% 8,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,31% -3,04% 5,66% 3,55% 8,22% -8,83% -4,61% 2,04% 8,05% 6,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,74% 33,34% 41,93% 32,22% 39,78% 33,56% 27,97% 29,87% 32,71% 29,70%
Rörelsekapital/omsättning 18,39% 22,54% 23,06% 28,14% 27,58% 22,36% 19,73% 19,22% 15,29% 15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,75% 28,30% 38,56% 28,71% 22,69% 8,15% 20,05% 31,22% 25,00% 13,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,35% 43,95% 73,12% 86,89% 75,75% 63,70% 48,77% 37,73% 66,50% 73,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!