Visa allt om Ingenjörsfirma Strauch Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 338 028 305 032 286 908 317 757 291 477 321 349 312 287 331 370 274 920 279 756
Övrig omsättning 1 528 1 012 370 0 0 1 216 2 366 2 513 12 294 15 717
Rörelseresultat (EBIT) -5 312 3 733 4 720 3 567 2 582 3 486 8 684 11 013 14 649 334
Resultat efter finansnetto -8 726 2 607 3 779 2 634 1 620 2 017 29 525 10 727 12 969 -981
Årets resultat -8 085 1 871 2 935 2 005 1 205 1 467 27 847 8 552 11 974 -2 155
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 627 6 838 5 202 5 466 5 968 6 310 4 638 5 675 12 114 16 729
Omsättningstillgångar 253 614 205 020 177 533 187 370 184 821 184 028 185 736 162 277 145 301 156 717
Tillgångar 261 241 211 858 182 735 192 836 190 789 190 338 190 374 167 952 157 415 173 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 401 152 153 150 236 147 301 145 296 144 248 142 781 119 933 111 381 104 407
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 693 1 024 977 1 744 2 285 2 816 3 951 5 379
Långfristiga skulder 79 946 15 274 0 0 0 0 0 0 2 080 4 595
Kortfristiga skulder 38 894 44 431 31 805 44 511 44 516 44 346 45 308 45 203 40 003 59 065
Skulder och eget kapital 261 241 211 858 182 735 192 836 190 789 190 338 190 374 167 952 157 415 173 446
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 384 1 429 1 241 1 205 1 287 1 255 1 278 1 222 1 262 3 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 33 931 25 635 26 353 26 235 25 903 26 833 25 055 31 547 27 834 51 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 12 125 10 102 9 494 8 533 8 482 8 747 8 319 10 261 8 881 14 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 339 556 306 044 287 278 317 757 291 477 322 565 314 653 333 883 287 214 295 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 85 92 87 87 80 75 85 90 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 885 3 589 3 119 3 652 3 350 4 017 4 164 3 898 3 055 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 437 397 424 420 462 466 508 421 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 858 4 163 5 130 3 968 3 418 4 473 9 709 12 086 16 690 2 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,82% 6,32% -9,71% 9,02% -9,30% 2,90% -5,76% 20,53% -1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,03% 1,76% 2,59% 1,93% 1,37% 1,86% 16,36% 7,45% 10,07% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,57% 1,22% 1,65% 1,17% 0,89% 1,10% 9,97% 3,78% 5,76% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,71% 19,78% 21,22% 19,19% 21,08% 19,14% 20,76% 23,42% 24,80% 32,89%
Rörelsekapital/omsättning 63,52% 52,65% 50,79% 44,96% 48,14% 43,47% 44,97% 35,33% 38,30% 34,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,51% 71,82% 82,22% 76,39% 76,16% 75,79% 75,00% 71,41% 70,76% 60,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,97% 57,62% 143,91% 87,92% 75,15% 118,63% 150,37% 94,52% 50,33% 43,28%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 33 0 0 0 0 0 -441 0 0 -13
Resultat efter finansnetto 2 366 116 -124 -205 -314 -347 39 126 448 927 675
Årets resultat 1 304 91 116 -153 1 0 39 559 349 542 374
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 519 95 423 115 083 118 654 117 916 104 166 91 166 78 266 69 931 75 266
Omsättningstillgångar 17 680 27 374 32 988 26 287 22 691 39 609 90 847 33 544 40 891 32 994
Tillgångar 133 199 122 797 148 071 144 941 140 607 143 775 182 013 111 810 110 822 108 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 519 62 215 62 124 62 008 62 161 62 361 62 361 27 803 27 454 31 913
Obeskattade reserver 0 0 0 0 52 52 399 399 399 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 967 32 020 58 924 57 861 57 345 56 001 60 334 69 000 2 080 4 164
Kortfristiga skulder 14 713 28 562 27 023 25 072 21 049 25 361 58 919 14 608 80 889 72 015
Skulder och eget kapital 133 199 122 797 148 071 144 941 140 607 143 775 182 013 111 810 110 822 108 260
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 0 0 0 0 0 -441 0 0 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,69% 50,66% 41,96% 42,78% 44,24% 43,40% 34,43% 25,14% 25,05% 29,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,17% 95,84% 122,07% 104,85% 107,80% 156,18% 154,19% 229,63% 50,55% 45,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!