Visa allt om Preconal Fasad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 137 466 109 737 99 858 123 981 137 917 141 905 193 900 157 633 146 758 145 979
Övrig omsättning 0 4 605 0 0 0 2 300 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 002 -3 790 484 2 200 52 -6 258 -28 580 1 074 3 975 8 409
Resultat efter finansnetto -1 721 -4 183 -239 1 276 -879 -7 479 -29 983 115 3 274 7 967
Årets resultat -651 -4 073 202 1 002 1 168 705 16 978 712 2 444 5 315
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 423 1 107 1 025 1 375 1 879 5 626 6 542 2 478 1 290 1 149
Omsättningstillgångar 58 213 52 817 51 685 49 712 58 550 54 422 76 557 67 196 51 076 47 819
Tillgångar 59 636 53 924 52 710 51 087 60 429 60 048 83 099 69 675 52 366 48 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 716 2 134 6 207 6 005 5 003 3 835 3 130 14 572 10 757 8 813
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 813 4 409 4 384
Avsättningar (tkr) 25 896 23 731 20 136 19 970 20 188 18 769 17 437 15 883 14 444 13 274
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 024 28 059 26 367 25 112 35 238 37 444 62 532 35 407 22 756 22 497
Skulder och eget kapital 59 636 53 924 52 710 51 087 60 429 60 048 83 099 69 675 52 366 48 968
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD 1 146 1 211 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 10 382 10 418 13 200 19 523 21 419 21 843 27 143 27 590 21 328 19 184
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 256 10 730 6 492 7 876 10 252 10 913 13 226 13 369 9 624 8 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 137 466 114 342 99 858 123 981 137 917 144 205 193 900 157 633 146 758 145 979
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 23 40 46 51 56 52 45 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 637 5 776 4 342 3 100 2 998 2 782 3 463 3 031 3 261 3 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 155 1 177 856 685 689 642 721 788 688 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -911 -3 775 564 2 512 761 -5 342 -27 785 1 421 4 227 8 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,27% 9,89% -19,46% -10,10% -2,81% -26,82% 23,01% 7,41% 0,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,60% -5,85% 2,09% 4,50% 0,24% -10,38% -34,31% 1,55% 7,95% 17,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,26% -2,87% 1,10% 1,85% 0,11% -4,39% -14,70% 0,68% 2,84% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,23% 14,23% 21,56% 20,45% 19,00% 14,10% 4,27% 22,56% 26,05% 23,88%
Rörelsekapital/omsättning 21,96% 22,56% 25,35% 19,84% 16,90% 11,96% 7,23% 20,17% 19,30% 17,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,58% 3,96% 11,78% 11,75% 8,28% 6,39% 3,77% 25,18% 27,11% 24,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,73% 188,24% 196,02% 191,97% 160,64% 140,94% 119,22% 111,21% 183,04% 182,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!