Visa allt om Preconal Fasad AB
Visa allt om Preconal Fasad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 157 633 146 758 145 979 119 523 129 124 123 617 104 983 125 391 131 094 104 440
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 074 3 975 8 409 -1 158 -761 727 2 144 4 986 4 468 3 365
Resultat efter finansnetto 115 3 274 7 967 -1 978 -90 1 050 2 062 4 737 4 191 3 142
Årets resultat 712 2 444 5 315 -1 354 -23 833 947 2 286 2 037 1 123
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 478 1 290 1 149 416 1 156 720 705 1 060 1 425 1 572
Omsättningstillgångar 67 196 51 076 47 819 42 828 39 756 39 349 37 261 38 623 37 159 34 942
Tillgångar 69 675 52 366 48 968 43 244 40 912 40 069 37 966 39 683 38 584 36 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 572 10 757 8 813 3 498 3 378 4 101 3 767 5 020 7 734 5 697
Obeskattade reserver 3 813 4 409 4 384 3 317 3 357 3 469 3 564 3 052 2 002 1 101
Avsättningar (tkr) 15 883 14 444 13 274 12 415 11 538 10 436 8 664 7 247 5 842 4 685
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 35 407 22 756 22 497 24 014 22 639 22 063 21 971 24 364 23 006 24 531
Skulder och eget kapital 69 675 52 366 48 968 43 244 40 912 40 069 37 966 39 683 38 584 36 514
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 590 21 328 19 184 18 936 18 484 16 782 16 700 16 137 14 626 12 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 369 9 624 8 647 8 915 8 754 8 788 8 135 7 744 6 890 5 763
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 700 500 2 200 5 000 0
Omsättning 157 633 146 758 145 979 119 523 129 124 123 617 104 983 125 391 131 094 104 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 45 42 42 42 41 42 41 40 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 031 3 261 3 476 2 846 3 074 3 015 2 500 3 058 3 277 2 901
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 788 688 663 663 649 624 591 582 538 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 421 4 227 8 518 -950 -502 1 016 2 499 5 480 5 027 3 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,41% 0,53% 22,13% -7,44% 4,45% 17,75% -16,28% -4,35% 25,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 7,95% 17,57% -2,68% 0,11% 2,97% 5,82% 13,14% 11,90% 9,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 2,84% 5,89% -0,97% 0,03% 0,96% 2,11% 4,16% 3,50% 3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,56% 26,05% 23,88% 20,30% 18,63% 19,20% 22,48% 21,14% 17,35% 18,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,17% 19,30% 17,35% 15,74% 13,26% 13,98% 14,56% 11,37% 10,80% 9,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,18% 27,11% 24,98% 13,74% 14,30% 16,62% 16,84% 18,19% 23,78% 17,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,21% 183,04% 182,61% 140,10% 148,20% 160,62% 146,63% 143,39% 153,23% 121,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...