Visa allt om NIBO Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2016-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 550 82 077 70 280 94 275 82 924 97 080 94 222 79 106 95 165 85 016
Övrig omsättning 1 792 620 1 135 1 033 1 082 800 617 429 870 932
Rörelseresultat (EBIT) 2 314 -3 555 1 172 -2 827 -1 421 4 669 2 867 2 195 3 272 2 880
Resultat efter finansnetto 1 575 -4 140 0 -4 454 -2 575 3 917 1 876 1 135 2 220 2 189
Årets resultat 1 195 -3 215 0 -3 944 -1 961 2 917 1 362 740 1 574 1 592
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2016-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 889 3 007 2 332 2 445 2 492 2 377 1 554 1 678 1 121 1 159
Omsättningstillgångar 34 747 35 368 56 118 57 699 67 598 52 296 47 718 54 373 49 283 53 096
Tillgångar 38 635 38 375 58 450 60 144 70 090 54 673 49 272 56 051 50 404 54 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 597 9 420 8 962 8 962 12 906 15 167 13 250 12 075 11 335 9 761
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 510 1 156 1 010 1 035 996 908
Långfristiga skulder 13 171 13 431 17 377 19 157 21 446 15 719 15 446 16 600 16 232 13 921
Kortfristiga skulder 15 868 15 524 32 111 32 025 35 227 22 631 19 567 26 341 21 841 29 665
Skulder och eget kapital 38 635 38 375 58 450 60 144 70 090 54 673 49 272 56 051 50 404 54 256
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2016-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 658 446 - 0 - 654 486 339 404 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 403 5 065 4 871 5 355 5 366 4 837 4 582 4 357 4 670 3 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 291 2 152 1 837 2 187 2 090 1 996 1 955 1 919 2 082 1 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 136 342 82 697 71 415 95 308 84 006 97 880 94 839 79 535 96 035 85 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 15 16 16 16 16 16 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 970 5 130 4 685 5 892 5 183 6 068 5 889 4 944 5 598 5 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 476 447 465 464 469 439 412 416 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 637 -3 401 1 285 -2 612 -1 257 4 854 3 085 2 420 3 462 3 072
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -25,45% 13,69% -14,58% 3,03% 19,11% -16,87% 11,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,99% -9,26% 2,10% -4,69% -2,00% 8,55% 5,86% 4,01% 6,49% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,72% -4,33% 1,74% -2,99% -1,69% 4,81% 3,07% 2,84% 3,44% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,08% 10,91% 18,96% 10,79% 12,44% 16,25% 15,26% 16,73% 14,79% 15,24%
Rörelsekapital/omsättning 14,03% 24,18% 34,16% 27,23% 39,04% 30,56% 29,88% 35,44% 28,84% 27,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,84% 24,55% 15,33% 14,90% 18,41% 27,74% 26,89% 21,54% 22,49% 17,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,66% 12,26% 3,86% 3,51% 2,62% 3,95% 6,22% 11,37% 15,25% 6,14%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 380 0 105 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -29 -21 -26 -24 -26 51 -30 12 -26 -16
Resultat efter finansnetto -29 -21 -26 -24 -26 51 -30 12 -26 -16
Årets resultat -29 -21 -26 -24 -26 51 -30 12 -26 -16
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 023 5 023 5 023 5 023 5 023 5 023 5 023 5 023 3 750 3 750
Omsättningstillgångar 11 5 6 8 17 61 161 26 241 266
Tillgångar 5 033 5 028 5 029 5 031 5 040 5 084 5 183 5 048 3 991 4 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 541 1 570 1 591 1 617 1 641 1 668 1 616 1 646 1 634 1 660
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 468 3 439 3 418 3 393 3 378 3 378 3 548 3 378 2 342 2 342
Kortfristiga skulder 24 20 20 20 20 38 19 23 15 14
Skulder och eget kapital 5 033 5 028 5 029 5 031 5 040 5 084 5 183 5 048 3 991 4 016
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 10 10 10 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 380 0 105 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 -21 -26 -24 -26 51 -30 12 -26 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 1,00% - 0,24% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 13,42% - 11,43% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 28,95% - 38,10% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 6,05% - 2,86% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,62% 31,23% 31,64% 32,14% 32,56% 32,81% 31,18% 32,61% 40,94% 41,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,83% 25,00% 30,00% 40,00% 85,00% 160,53% 57,89% 113,04% 1 606,67% 1 900,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!