Visa allt om Towers Watson Aktiebolag
Visa allt om Towers Watson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 76 239 61 109 51 953 60 671 34 783 7 701 8 795 17 972 15 977 8 925
Övrig omsättning 8 017 13 141 4 958 2 391 14 568 9 341 8 172 3 555 1 228 2 780
Rörelseresultat (EBIT) 226 1 479 -9 630 -15 626 11 865 2 997 765 907 824 547
Resultat efter finansnetto 207 1 372 -9 844 -15 591 11 573 2 739 819 3 314 -3 870 588
Årets resultat 207 1 372 -9 844 -12 884 6 336 2 739 819 3 314 -3 870 588
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 174 7 826 6 145 11 369 16 234 26 264 480 652 945 818
Omsättningstillgångar 32 946 24 382 16 633 20 717 47 758 6 844 11 005 12 408 12 786 7 369
Tillgångar 41 120 32 208 22 778 32 086 63 992 33 108 11 485 13 060 13 731 8 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 766 15 559 7 185 7 029 19 913 12 015 9 276 8 457 5 143 4 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 927 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 022 0 0 0 12 000 12 000 0 0 2 122 0
Kortfristiga skulder 21 052 16 649 15 593 25 057 29 152 9 093 2 209 4 603 6 466 4 174
Skulder och eget kapital 41 120 32 208 22 778 32 086 63 992 33 108 11 485 13 060 13 731 8 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 1 815 2 834 3 154 1 419 2 251 5 252 3 150 2 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 584 913 -
Löner till övriga anställda - 26 134 24 303 26 594 10 656 4 610 4 577 4 395 4 082 2 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 256 12 737 12 436 7 236 3 026 2 999 4 645 3 916 2 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 256 74 250 56 911 63 062 49 351 17 042 16 967 21 527 17 205 11 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 32 35 40 43 8 9 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 629 1 910 1 484 1 517 809 963 977 1 797 1 997 1 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 796 1 287 1 110 1 096 531 1 184 1 127 1 478 1 440 1 110
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 497 6 688 -4 298 -10 312 12 844 3 211 981 1 129 1 032 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,76% 17,62% -14,37% 74,43% 351,67% -12,44% -51,06% 12,49% 79,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,56% 4,60% -42,25% -48,53% 18,64% 9,07% 7,14% 25,38% -26,96% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,30% 2,42% -18,52% -25,66% 34,30% 39,01% 9,32% 18,44% -23,17% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,13% 97,30% 97,04% 99,50% 99,13% 95,12% 95,24% 94,60% 94,88% 95,42%
Rörelsekapital/omsättning 15,60% 12,65% 2,00% -7,15% 53,49% -29,20% 100,01% 43,43% 39,56% 35,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,34% 48,31% 31,54% 21,91% 34,49% 36,29% 80,77% 64,75% 37,46% 49,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,50% 146,45% 81,09% 74,59% 142,70% 68,10% 493,35% 239,06% 179,18% 150,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...