Visa allt om Willis Towers Watson Consulting AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 60 641 54 641 52 367 63 605 67 072 67 590 76 239 61 109 51 953 60 671
Övrig omsättning 0 526 630 0 0 3 854 8 017 13 141 4 958 2 391
Rörelseresultat (EBIT) 8 284 11 027 3 605 1 273 2 457 921 226 1 479 -9 630 -15 626
Resultat efter finansnetto 8 479 11 027 3 619 1 261 2 440 844 207 1 372 -9 844 -15 591
Årets resultat 6 560 8 767 2 825 876 2 182 844 207 1 372 -9 844 -12 884
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 897 1 145 1 444 8 474 8 575 9 031 8 174 7 826 6 145 11 369
Omsättningstillgångar 55 939 44 436 37 179 27 449 29 135 34 114 32 946 24 382 16 633 20 717
Tillgångar 56 836 45 581 38 623 35 923 37 710 43 145 41 120 32 208 22 778 32 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 820 31 261 22 494 19 669 18 791 16 610 15 766 15 559 7 185 7 029
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 0
Långfristiga skulder 115 64 0 0 1 614 3 098 3 022 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 901 14 256 16 128 16 254 17 305 23 437 21 052 16 649 15 593 25 057
Skulder och eget kapital 56 836 45 581 38 623 35 923 37 710 43 145 41 120 32 208 22 778 32 086
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 1 815 2 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 26 134 24 303 26 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 0 0 14 256 12 737 12 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 641 55 167 52 997 63 605 67 072 71 444 84 256 74 250 56 911 63 062
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 19 23 29 27 28 29 32 35 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 637 2 876 2 277 2 193 2 484 2 414 2 629 1 910 1 484 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 355 1 190 1 248 1 226 1 239 1 164 1 796 1 287 1 110 1 096
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 516 11 307 3 770 1 505 2 927 1 216 1 497 6 688 -4 298 -10 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,98% 4,34% -17,67% -5,17% -0,77% -11,34% 24,76% 17,62% -14,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,92% 24,19% 9,37% 3,54% 6,52% 2,13% 0,56% 4,60% -42,25% -48,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,98% 20,18% 6,91% 2,00% 3,66% 1,36% 0,30% 2,42% -18,52% -25,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,62% 89,97% 94,46% 94,60% 94,54% 96,18% 95,13% 97,30% 97,04% 99,50%
Rörelsekapital/omsättning 61,08% 55,23% 40,20% 17,60% 17,64% 15,80% 15,60% 12,65% 2,00% -7,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,54% 68,58% 58,24% 54,75% 49,83% 38,50% 38,34% 48,31% 31,54% 21,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,96% 311,70% 230,52% 168,88% 168,36% 145,56% 156,50% 146,45% 81,09% 74,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!