Visa allt om Order Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 418 036 552 811 729 559 625 905 626 346 502 510 438 392 408 438 335 499 577 260
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 114 15 616 26 770 19 260 17 955 15 799 4 035 2 902 -2 567 -24 195
Resultat efter finansnetto 190 15 153 26 386 18 556 17 236 14 906 2 748 1 900 -3 274 -27 049
Årets resultat 776 7 942 13 225 9 533 9 858 11 588 2 110 1 817 636 -27 049
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 645 35 543 34 131 22 764 25 945 7 423 11 777 13 614 9 190 4 117
Omsättningstillgångar 128 814 149 775 137 369 153 362 161 558 144 778 133 554 135 007 104 017 127 365
Tillgångar 171 459 185 318 171 500 176 126 187 503 152 201 145 331 148 621 113 207 131 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 001 70 877 72 935 59 709 55 035 45 177 33 588 37 802 35 985 51 864
Obeskattade reserver 24 528 25 420 20 353 10 837 4 514 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 0 0 19 000 21 000 28 000 35 000 30 000 20 000 0
Kortfristiga skulder 82 930 89 021 78 212 86 580 106 954 79 024 76 742 80 819 57 222 79 618
Skulder och eget kapital 171 459 185 318 171 500 176 126 187 503 152 201 145 331 148 621 113 207 131 482
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 373 1 769 1 587 1 496 1 246 287 925 1 004 796 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 308 22 428 23 293 18 335 19 464 18 636 18 676 17 378 13 148 10 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 552 11 158 9 352 8 525 8 854 7 119 7 542 7 013 5 037 5 140
Utdelning till aktieägare 7 000 0 10 000 0 5 000 0 0 631 0 0
Omsättning 418 036 552 811 729 559 625 905 626 346 502 510 438 392 408 438 335 499 577 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 54 53 49 49 48 49 47 36 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 887 10 237 13 765 12 774 12 783 10 469 8 947 8 690 9 319 19 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 655 646 579 603 543 554 540 527 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 846 24 857 33 641 24 739 21 714 17 708 5 965 4 284 -179 -21 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,38% -24,23% 16,56% -0,07% 24,64% 14,63% 7,33% 21,74% -41,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,67% 8,45% 15,64% 11,01% 9,64% 10,47% 2,82% 1,99% -2,17% -18,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 2,83% 3,68% 3,10% 2,89% 3,17% 0,94% 0,72% -0,73% -4,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,21% 16,18% 13,84% 12,33% 11,38% 11,52% 10,91% 11,08% 13,54% 6,02%
Rörelsekapital/omsättning 10,98% 10,99% 8,11% 10,67% 8,72% 13,09% 12,96% 13,27% 13,95% 8,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,57% 48,95% 51,78% 38,70% 31,23% 29,68% 23,11% 25,44% 31,79% 39,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,05% 58,46% 90,08% 96,78% 86,15% 106,34% 95,02% 90,93% 116,48% 122,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!