Visa allt om Särö Rostfritt Aktiebolag
Visa allt om Särö Rostfritt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 310 2 123 2 144 2 644 3 284 2 913 2 183 2 593 2 988 4 066
Övrig omsättning 9 - - - - 80 - 99 81 81
Rörelseresultat (EBIT) 99 17 -197 27 65 70 -49 -37 77 334
Resultat efter finansnetto 89 16 -196 28 68 68 -49 -38 91 335
Årets resultat 70 16 -177 19 33 47 3 10 48 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 26 51 72 102 27 134 97 138 197
Omsättningstillgångar 646 759 688 1 027 969 1 174 788 797 899 1 082
Tillgångar 646 784 739 1 098 1 071 1 201 922 894 1 036 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 482 466 643 625 591 544 541 530 512
Obeskattade reserver 0 0 0 19 19 0 0 53 106 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 395 302 273 436 428 610 378 299 400 684
Skulder och eget kapital 646 784 739 1 098 1 071 1 201 922 894 1 036 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 852 908 707 681 682 781 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 436 734 893 34 30 27 24 24 26 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 71 242 364 365 479 316 299 306 340 349
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 1 319 2 123 2 144 2 644 3 284 2 993 2 183 2 692 3 069 4 147
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 437 708 715 881 1 095 971 728 864 996 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 334 394 432 504 402 349 313 395 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 43 -177 58 118 110 8 4 136 418
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,29% -0,98% -18,91% -19,49% 12,74% 33,44% -15,81% -13,22% -26,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,33% 2,30% -26,52% 2,64% 6,54% 5,91% -5,21% -4,14% 8,88% 26,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,56% 0,85% -9,14% 1,10% 2,13% 2,44% -2,20% -1,43% 3,08% 8,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,64% 68,86% 68,05% 68,68% 65,16% 62,82% 66,10% 55,34% 56,69% 54,48%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 21,53% 19,36% 22,35% 16,47% 19,36% 18,78% 19,21% 16,70% 9,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,01% 61,48% 63,06% 59,91% 59,66% 49,21% 59,00% 64,88% 58,53% 44,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,67% 212,58% 205,49% 199,08% 191,12% 170,98% 161,64% 217,39% 150,00% 135,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...