Visa allt om Scandinavian Silver Eel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 754 12 767 16 527 16 578 17 103 14 096 22 186 16 730 15 352 18 464
Övrig omsättning 1 401 50 918 0 669 175 27 0 30 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 901 -519 526 -1 321 55 40 1 913 1 264 -2 786 549
Resultat efter finansnetto 2 441 -896 374 -848 623 650 2 745 1 366 -2 777 561
Årets resultat 2 235 -826 242 -108 360 365 2 038 1 366 -2 356 416
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 665 2 024 1 471 2 483 2 159 1 427 1 038 631 718 1 042
Omsättningstillgångar 9 929 7 779 10 031 8 880 11 224 12 549 14 871 11 853 10 764 13 512
Tillgångar 11 594 9 803 11 502 11 363 13 383 13 976 15 909 12 484 11 481 14 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 264 6 029 6 854 6 612 6 720 6 527 6 687 4 649 3 283 5 639
Obeskattade reserver 125 0 70 0 740 590 420 0 0 422
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 346 1 012 1 679 2 346 3 012 3 679 4 346 6 012 6 012 6 346
Kortfristiga skulder 2 860 2 762 2 899 2 405 2 911 3 180 4 456 1 822 2 186 2 148
Skulder och eget kapital 11 594 9 803 11 502 11 363 13 383 13 976 15 909 12 484 11 481 14 554
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 581 1 544 1 854
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 222 1 988 2 168 2 171 2 372 2 306 2 550 162 186 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 120 859 1 060 1 051 1 175 1 148 1 105 897 902 970
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 140 525 0 0 0
Omsättning 17 155 12 817 17 445 16 578 17 772 14 271 22 213 16 730 15 382 18 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 6 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 151 3 192 3 305 2 763 2 851 2 349 3 698 3 346 3 070 3 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 722 652 543 598 583 616 535 534 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 473 -290 916 -927 449 318 2 159 1 375 -2 461 901
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,40% -22,75% -0,31% -3,07% 21,33% -36,46% 32,61% 8,98% -16,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,13% -5,29% 4,58% -7,30% 4,74% 4,69% 17,35% 11,12% -23,64% 4,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,55% -4,07% 3,19% -5,01% 3,71% 4,65% 12,44% 8,30% -17,68% 3,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,83% 38,49% 32,30% 23,39% 25,47% 29,55% 43,29% 40,60% 22,04% 23,06%
Rörelsekapital/omsättning 44,87% 39,30% 43,15% 39,06% 48,61% 66,47% 46,94% 59,96% 55,88% 61,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,12% 61,50% 60,06% 58,19% 54,53% 49,99% 44,09% 37,24% 28,60% 41,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,36% 156,23% 178,75% 129,27% 185,40% 227,80% 238,94% 338,75% 158,37% 331,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!