Visa allt om S-Schakt Schönström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 66 307 86 967 91 205 77 026 72 193 84 272 62 051 55 218 94 542 120 327
Övrig omsättning 410 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 060 4 899 2 814 4 042 3 477 9 671 1 218 2 373 9 037 22 704
Resultat efter finansnetto 4 148 4 904 2 819 4 037 3 466 9 523 1 241 2 391 9 254 23 198
Årets resultat 2 428 2 277 2 722 1 415 700 3 977 918 1 064 5 366 18 045
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 211 34 709 23 049 20 585 13 987 14 027 11 651 7 252 7 597 10 592
Omsättningstillgångar 29 488 52 162 52 491 48 594 48 895 44 635 34 994 39 625 29 141 30 785
Tillgångar 80 699 86 870 75 540 69 179 62 882 58 663 46 645 46 878 36 738 41 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 508 21 080 18 803 16 081 15 366 15 666 12 539 11 621 10 556 5 190
Obeskattade reserver 15 653 14 759 12 059 12 854 10 741 8 341 3 966 3 966 2 975 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 539 51 031 44 678 40 244 36 775 34 655 30 140 31 291 23 206 35 552
Skulder och eget kapital 80 699 86 870 75 540 69 179 62 882 58 663 46 645 46 878 36 738 41 378
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 683 - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 18 996 - - - - - - 14 614 13 855 15 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 8 027 - - - - 0 - 5 400 4 887 5 306
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 700 1 000 850 0 0 0
Omsättning 66 717 91 244 91 205 77 026 72 193 84 272 62 051 55 218 94 542 120 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 42 42 40 39 38 36 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 745 2 289 2 172 1 834 1 805 2 161 1 633 1 534 2 626 3 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 756 682 688 703 678 637 615 584 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 713 10 677 7 228 8 199 6 561 12 468 3 505 4 084 10 786 25 925
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,76% -4,65% 18,41% 6,69% -14,33% 35,81% 12,37% -41,59% -21,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,16% 5,65% 3,73% 5,84% 5,53% 16,49% 2,68% 5,12% 25,24% 56,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,28% 5,64% 3,09% 5,25% 4,82% 11,48% 2,02% 4,35% 9,81% 19,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,82% 57,36% 60,14% 47,84% 52,19% 53,00% 52,19% 51,34% 78,41% 80,79%
Rörelsekapital/omsättning -21,19% 1,30% 8,57% 10,84% 16,79% 11,84% 7,82% 15,09% 6,28% -3,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,78% 37,52% 37,34% 37,74% 37,76% 37,80% 33,51% 31,39% 35,05% 13,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,73% 102,22% 117,49% 120,75% 132,96% 128,80% 116,10% 126,63% 125,58% 86,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!