Visa allt om Hans Forsman i Strängnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 210 5 708 7 468 7 596 7 872 8 013 7 986 11 250 13 116 14 356
Övrig omsättning 207 122 150 156 185 302 133 91 141 231
Rörelseresultat (EBIT) -289 -630 46 106 433 651 562 267 1 108 2 492
Resultat efter finansnetto -315 -659 16 106 433 666 500 233 1 145 2 486
Årets resultat -315 -230 36 77 271 302 377 172 842 1 809
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 944 2 072 2 200 2 443 2 590 2 783 2 786 3 052 3 074 3 037
Omsättningstillgångar 5 056 5 931 7 074 7 634 6 559 6 332 5 628 8 359 8 236 8 863
Tillgångar 7 000 8 003 9 274 10 077 9 149 9 115 8 415 11 411 11 310 11 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 070 5 385 5 696 7 660 7 742 7 627 7 325 7 240 10 126 9 412
Obeskattade reserver 0 0 429 465 465 385 115 100 89 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 980 1 340 0 0 0 0 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 1 310 1 638 1 809 1 953 942 1 103 975 2 571 1 095 2 418
Skulder och eget kapital 7 000 8 003 9 274 10 077 9 149 9 115 8 415 11 411 11 310 11 900
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 981 932 811 1 318 1 034 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - - - - 304 329 214 459 263 355
Utdelning till aktieägare 0 0 81 2 000 160 156 0 0 0 128
Omsättning 6 417 5 830 7 618 7 752 8 057 8 315 8 119 11 341 13 257 14 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 3 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 070 1 903 2 489 2 532 2 624 4 007 2 662 2 250 3 279 4 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 522 471 404 432 642 330 354 358 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -161 -502 200 300 627 845 721 442 1 271 2 662
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,79% -23,57% -1,69% -3,51% -1,76% 0,34% -29,01% -14,23% -8,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,13% -7,86% 0,51% 1,05% 4,74% 7,31% 7,12% 2,57% 10,28% 21,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,65% -11,02% 0,63% 1,40% 5,51% 8,31% 7,50% 2,60% 8,87% 17,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,15% 30,15% 30,14% 32,48% 32,88% 38,25% 40,93% 41,38% 35,27% 38,40%
Rörelsekapital/omsättning 60,32% 75,21% 70,50% 74,79% 71,35% 65,26% 58,26% 51,45% 54,44% 44,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,43% 67,29% 65,03% 79,61% 88,59% 86,97% 88,11% 64,09% 90,11% 79,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,26% 150,61% 238,64% 233,03% 377,18% 294,29% 312,82% 175,81% 473,79% 203,39%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...