Visa allt om Liko Aktiebolag
Visa allt om Liko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-04
Nettoomsättning 461 336 445 572 435 316 414 309 439 876 448 360 437 130 402 861 562 120 346 257
Övrig omsättning 542 220 96 111 190 78 1 719 133 6 783 5 575
Rörelseresultat (EBIT) 45 334 27 627 31 660 69 926 19 655 74 720 90 790 77 247 70 726 28 859
Resultat efter finansnetto -207 933 -126 283 18 481 12 590 614 65 606 94 157 85 925 71 557 28 509
Årets resultat -210 547 -140 950 4 643 -11 080 -26 250 24 834 39 276 40 044 43 824 21 603
Balansräkningar (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 092 335 391 486 258 440 443 510 731 552 793 99 637 92 012 98 010 75 074
Omsättningstillgångar 473 512 296 339 249 322 226 867 360 411 277 167 231 045 278 742 236 090 159 046
Tillgångar 646 604 631 730 735 580 667 310 871 142 829 960 330 682 370 754 334 100 234 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 389 68 936 104 886 47 768 206 589 232 839 208 005 168 728 128 684 105 047
Obeskattade reserver 7 748 7 235 5 478 5 478 10 262 4 072 3 423 4 199 34 112 23 747
Avsättningar (tkr) 5 920 15 081 15 401 13 800 55 812 14 738 7 659 5 930 15 113 0
Långfristiga skulder 364 464 441 844 437 511 432 344 443 270 436 980 0 0 0 19 940
Kortfristiga skulder 160 083 98 634 172 304 167 920 155 209 141 331 111 595 191 897 156 191 85 386
Skulder och eget kapital 646 604 631 730 735 580 667 310 871 142 829 960 330 682 370 754 334 100 234 120
Löner & utdelning (tkr)
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-04
Löner till styrelse & VD 3 593 3 077 1 856 2 761 1 283 1 319 1 156 1 090 729 896
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 64 909 72 312 67 830 66 474 62 658 59 238 56 861 59 132 65 616 39 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 266 35 406 29 540 27 774 25 101 24 449 24 514 26 185 29 865 18 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
Omsättning 461 878 445 792 435 412 414 420 440 066 448 438 438 849 402 994 568 903 351 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 164 182 176 179 138 139 140 138 126 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 813 2 448 2 473 2 315 3 188 3 226 3 122 2 919 4 461 3 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 633 607 581 700 644 629 660 766 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 080 35 623 36 869 76 140 26 221 81 173 96 957 83 280 78 764 33 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,54% 2,36% 5,07% -5,81% -1,89% 2,57% 8,51% -28,33% 62,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,57% -19,30% 3,24% 2,87% 0,81% 8,65% 28,48% 23,47% 22,15% 12,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -44,24% -27,36% 5,48% 4,62% 1,60% 16,01% 21,54% 21,60% 13,17% 8,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,07% 52,37% 52,53% 58,47% 57,28% 57,88% 100,00% 56,33% 54,33% 47,78%
Rörelsekapital/omsättning 67,94% 44,37% 17,69% 14,23% 46,65% 30,30% 27,33% 21,56% 14,21% 21,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,70% 11,81% 14,84% 7,80% 24,58% 28,42% 63,66% 46,34% 45,87% 52,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,35% 240,04% 109,05% 90,93% 200,17% 159,09% 155,35% 117,23% 117,60% 124,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...