Visa allt om Trion Tensid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 31 983 28 009 34 707 29 226 26 351 28 053 27 065 29 050 30 051 24 660
Övrig omsättning 511 358 338 179 175 178 483 575 261 528
Rörelseresultat (EBIT) 4 539 4 196 8 101 3 320 2 156 3 424 1 610 1 829 2 864 395
Resultat efter finansnetto 4 509 4 151 8 058 3 290 2 130 3 393 1 574 1 763 2 795 334
Årets resultat 2 645 2 497 6 310 2 789 1 872 2 610 1 207 1 738 1 964 345
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 184 158 257 338 469 271 202 68 252
Omsättningstillgångar 11 632 13 173 14 166 8 580 8 361 6 544 6 770 9 513 10 965 9 226
Tillgångar 11 792 13 358 14 324 8 837 8 698 7 013 7 041 9 715 11 033 9 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 497 8 439 9 943 5 657 4 669 2 996 1 686 4 929 5 291 5 196
Obeskattade reserver 2 950 1 800 800 800 1 090 1 410 1 410 1 410 1 910 1 610
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 208 622 0
Kortfristiga skulder 2 345 3 118 3 581 2 380 2 940 2 606 3 945 3 169 3 211 2 671
Skulder och eget kapital 11 792 13 358 14 324 8 837 8 698 7 013 7 041 9 715 11 033 9 477
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 059 6 128 5 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 398 2 558 2 370
Utdelning till aktieägare 1 500 2 500 4 000 2 025 1 800 200 1 300 4 450 2 100 1 870
Omsättning 32 494 28 367 35 045 29 405 26 526 28 231 27 548 29 625 30 312 25 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 10 10 11 10 12 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 554 3 112 3 471 2 923 2 396 2 805 2 255 2 421 2 312 1 897
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 786 772 768 672 733 717 729 706 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 622 4 285 8 200 3 451 2 287 3 513 1 700 1 905 2 912 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,19% -19,30% 18,75% 10,91% -6,07% 3,65% -6,83% -3,33% 21,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,50% 31,42% 56,56% 37,57% 24,86% 48,88% 22,91% 18,86% 26,03% 4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,20% 14,98% 23,34% 11,36% 8,20% 12,22% 5,96% 6,31% 9,56% 1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,78% 55,75% 59,56% 55,61% 54,36% 55,61% 57,06% 52,73% 54,81% 54,03%
Rörelsekapital/omsättning 29,04% 35,90% 30,50% 21,21% 20,57% 14,04% 10,44% 21,84% 25,80% 26,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,61% 73,69% 73,77% 71,08% 63,45% 58,40% 39,57% 62,06% 61,46% 68,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,46% 311,96% 321,22% 255,04% 195,85% 149,23% 95,94% 220,10% 264,81% 259,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!