Visa allt om Alla Tiders Sol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 2 998 3 905 4 787 3 347 2 491 2 698 2 882 1 895 2 194 2 635
Övrig omsättning 474 0 0 33 159 120 92 533 106 1 114
Rörelseresultat (EBIT) 640 925 269 -143 -422 171 523 102 -720 -212
Resultat efter finansnetto 646 1 159 255 -160 -443 167 521 101 922 920
Årets resultat 381 794 255 -160 -353 98 442 101 922 920
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 509 266 533 919 1 001 2 539 2 295 1 907 1 926 439
Omsättningstillgångar 1 122 3 432 2 793 1 833 1 858 750 557 531 1 325 1 812
Tillgångar 3 631 3 698 3 327 2 752 2 859 3 289 2 852 2 438 3 251 2 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 906 2 825 2 032 1 776 1 936 2 289 2 191 1 750 2 178 1 255
Obeskattade reserver 390 226 0 0 0 90 48 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 179 800 659 417 542 412 415 678 713
Kortfristiga skulder 333 468 495 316 506 368 201 273 395 283
Skulder och eget kapital 3 631 3 698 3 327 2 752 2 859 3 289 2 852 2 438 3 251 2 251
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 445 601 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 133 177 157
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 529 529
Omsättning 3 472 3 905 4 787 3 380 2 650 2 818 2 974 2 428 2 300 3 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 953 2 394 1 674 1 246 1 349 1 441 948 1 097 1 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 129 163 161 214 397 212 253 314 394 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 797 1 192 655 243 -84 474 730 196 -507 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,23% -18,42% 43,02% 34,36% -7,67% -6,38% 52,08% -13,63% -16,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,93% 31,61% 8,09% -5,20% -14,76% 5,20% 18,34% 4,22% 28,64% 43,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,71% 29,94% 5,62% -4,27% -16,94% 6,34% 18,15% 5,44% 42,43% 37,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,62% 75,25% 90,50% 92,89% 90,03% 90,56% 92,61% 92,75% 95,10%
Rörelsekapital/omsättning 26,32% 75,90% 48,01% 45,32% 54,28% 14,16% 12,35% 13,61% 42,39% 58,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,41% 81,16% 61,08% 64,53% 67,72% 71,73% 78,14% 71,78% 66,99% 55,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 336,94% 733,33% 564,24% 580,06% 367,19% 203,80% 277,11% 194,51% 335,44% 640,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!