Visa allt om Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 908 272 3 450 218 2 829 996 2 171 325 1 825 961 581 455 585 344 481 141
Övrig omsättning 5 603 7 683 4 206 4 330 4 983 2 466 2 287 1 953
Rörelseresultat (EBIT) 194 202 135 784 157 382 175 891 119 439 23 970 18 451 20 292
Resultat efter finansnetto 178 951 120 508 146 250 169 790 113 235 18 917 15 099 19 226
Årets resultat 133 097 88 948 108 715 129 891 85 067 13 000 10 419 13 549
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 381 079 1 149 904 1 018 979 628 420 565 318 149 348 115 519 75 157
Omsättningstillgångar 1 021 696 981 738 842 096 600 782 482 092 141 591 170 472 119 897
Tillgångar 2 402 775 2 131 642 1 861 075 1 229 202 1 047 410 290 939 285 991 195 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 124 677 902 588 575 479 848 359 970 90 373 77 814 67 355
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 149 470 130 306 110 854 0 69 317 12 425 12 972 9 377
Långfristiga skulder 733 973 690 174 558 115 198 005 232 455 85 204 76 292 31 714
Kortfristiga skulder 709 208 633 260 603 531 465 645 385 668 102 937 118 913 86 608
Skulder och eget kapital 2 402 775 2 131 642 1 861 075 1 229 202 1 047 410 290 939 285 991 195 054
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 244 1 771 1 219 1 740 1 862 1 098 1 066 1 713
Varav tantiem till styrelse & VD 529 459 600 600 400 - 198 460
Löner till övriga anställda 489 536 448 752 366 280 288 664 249 325 71 573 62 906 55 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 194 430 177 775 143 064 111 809 92 300 27 828 27 369 21 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 913 875 3 457 901 2 834 202 2 175 655 1 830 944 583 921 587 631 483 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 175 1 104 992 764 670 241 234 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 326 3 125 2 853 2 842 2 725 2 413 2 501 2 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 584 531 537 526 433 415 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 300 265 226 879 229 436 225 999 161 777 35 984 27 860 26 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,28% 21,92% 30,33% 18,91% - -0,66% 21,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,16% 6,46% 8,56% 14,37% 11,49% 8,48% 6,55% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 3,99% 5,63% 8,14% 6,59% 4,24% 3,20% 4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,24% 34,05% 35,67% 36,90% 37,51% 36,19% 33,74% 35,11%
Rörelsekapital/omsättning 8,00% 10,10% 8,43% 6,22% 5,28% 6,65% 8,81% 6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,72% 31,80% 31,63% 44,48% 34,37% 31,06% 27,21% 34,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,66% 83,88% 78,42% 79,23% 68,93% 83,35% 93,64% 90,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 712 778 3 266 101 2 681 891 2 160 590 1 822 529 1 260 360 1 016 302 907 172 821 688 705 802
Övrig omsättning 4 737 6 273 4 534 3 965 4 195 2 754 2 373 1 734 1 657 1 400
Rörelseresultat (EBIT) 171 182 108 737 135 926 159 667 109 634 82 716 69 627 49 942 39 713 27 363
Resultat efter finansnetto 161 482 98 538 127 179 185 994 105 560 78 727 65 343 43 223 33 078 23 436
Årets resultat 86 369 33 044 65 433 113 999 52 235 42 889 36 739 12 089 17 643 12 024
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 585 704 585 977 728 257 460 954 393 066 361 098 248 937 243 566 224 344 173 994
Omsättningstillgångar 1 301 541 1 198 022 925 256 583 867 477 167 381 611 253 068 214 264 223 693 201 241
Tillgångar 1 887 245 1 784 000 1 653 513 1 044 821 870 233 742 709 502 005 457 830 448 037 375 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 742 450 377 417 333 351 900 247 902 195 666 152 778 117 788 105 699 90 362
Obeskattade reserver 204 940 175 612 150 776 125 729 92 749 78 266 55 833 39 307 32 340 23 609
Avsättningar (tkr) 51 853 44 677 38 821 34 382 30 125 26 872 23 824 20 939 20 143 11 571
Långfristiga skulder 469 694 438 860 403 599 116 850 146 650 132 500 95 350 105 734 124 037 122 968
Kortfristiga skulder 624 016 674 474 642 983 415 960 352 807 309 405 174 220 174 062 165 818 126 725
Skulder och eget kapital 1 887 245 1 784 000 1 653 513 1 044 821 870 233 742 709 502 005 457 830 448 037 375 235
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 244 1 771 1 219 1 740 1 862 1 379 1 721 1 566 1 505 1 333
Varav tantiem till styrelse & VD 529 459 600 600 400 370 350 282 265 155
Löner till övriga anställda 476 428 437 791 354 517 285 741 249 325 172 749 135 208 119 869 104 737 87 634
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 959 175 985 139 756 111 342 92 300 63 724 50 063 43 986 39 242 32 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0
Omsättning 3 717 515 3 272 374 2 686 425 2 164 555 1 826 724 1 263 114 1 018 675 908 906 823 345 707 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 151 1 089 916 757 670 446 358 340 315 275
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 226 2 999 2 928 2 854 2 720 2 826 2 839 2 668 2 609 2 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 580 554 541 526 547 533 498 473 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 932 140 982 165 020 181 102 132 108 99 000 83 982 66 719 53 238 40 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,68% 21,78% 24,13% 18,55% 44,60% 24,01% 12,03% 10,40% 16,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,14% 6,16% 8,27% 18,22% 12,70% 11,22% 13,99% 11,04% 9,00% 7,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 3,37% 5,10% 8,81% 6,06% 6,61% 6,91% 5,57% 4,91% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,54% 34,29% 35,51% 36,44% 37,05% 37,20% 36,93% 35,67% 34,91% 33,76%
Rörelsekapital/omsättning 18,25% 16,03% 10,53% 7,77% 6,82% 5,73% 7,76% 4,43% 7,04% 10,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,91% 32,92% 32,35% 43,07% 36,80% 34,56% 39,11% 32,05% 28,91% 28,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,00% 115,36% 90,39% 84,91% 73,95% 66,77% 80,88% 66,23% 82,10% 98,65%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...