Visa allt om Bolon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 324 966 306 449 278 807 355 772 350 528 312 859 292 177 273 537 263 437 236 124
Övrig omsättning 6 285 5 285 9 348 4 366 6 280 5 333 6 506 1 262 3 224 7 006
Rörelseresultat (EBIT) 28 988 41 254 25 080 32 532 45 448 38 323 36 347 26 128 38 544 30 360
Resultat efter finansnetto 29 555 42 301 25 933 32 752 45 640 38 465 36 112 25 396 37 628 29 703
Årets resultat 22 183 27 450 21 170 20 742 29 351 25 599 24 529 1 030 9 469 4 724
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 174 60 844 66 008 73 808 64 809 73 345 67 324 53 503 49 473 44 869
Omsättningstillgångar 138 716 171 021 130 474 114 079 137 426 107 897 108 224 110 588 111 213 89 293
Tillgångar 176 890 231 865 196 482 187 888 202 235 181 242 175 548 164 091 160 686 134 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 297 123 114 95 664 74 494 78 751 69 400 73 801 49 272 48 242 38 773
Obeskattade reserver 68 416 67 593 60 272 61 755 56 996 49 994 45 200 41 496 37 539 32 033
Avsättningar (tkr) 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900
Långfristiga skulder 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 11 511 15 918
Kortfristiga skulder 40 177 41 158 38 646 48 739 62 588 56 948 50 647 65 423 62 494 46 539
Skulder och eget kapital 176 890 231 865 196 482 187 888 202 235 181 242 175 548 164 091 160 686 134 163
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 559 3 545 3 731 3 215 3 125 3 189 3 104 3 541 5 950 5 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 50 210 49 268 51 909 54 253 53 087 47 382 42 826 40 553 32 310 27 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 22 505 22 528 23 963 23 845 26 382 23 857 21 089 20 386 15 622 13 155
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 25 000 20 000 30 0 0 0
Omsättning 331 251 311 734 288 155 360 138 356 808 318 192 298 683 274 799 266 661 243 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 95 93 107 106 99 98 91 82 75
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 316 3 226 2 998 3 325 3 307 3 160 2 981 3 006 3 213 3 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 812 830 881 788 779 752 684 709 755 723
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 091 50 254 35 264 44 524 57 506 50 169 47 642 35 854 47 434 38 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,04% 9,91% -21,63% 1,50% 12,04% 7,08% 6,81% 3,83% 11,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,01% 18,28% 13,34% 17,90% 22,97% 21,57% 20,89% 16,11% 24,20% 22,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,26% 13,83% 9,40% 9,45% 13,25% 12,50% 12,55% 9,66% 14,76% 12,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,46% 73,02% 71,75% 72,18% 70,49% 69,41% 67,53% 66,97% 66,31% 62,78%
Rörelsekapital/omsättning 30,32% 42,38% 32,94% 18,37% 21,35% 16,28% 19,71% 16,51% 18,49% 18,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,78% 75,84% 72,62% 65,29% 60,92% 59,81% 62,12% 49,75% 48,24% 47,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,57% 336,08% 261,32% 166,50% 156,00% 134,46% 155,82% 130,45% 129,75% 128,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!