Visa allt om Prioritet Finans AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 535 954 484 356 445 742 429 387 419 980 330 152 328 298 309 523 288 581 239 275
Övrig omsättning 186 238 124 143 510 138 1 - 2 194
Rörelseresultat (EBIT) 215 655 205 850 192 199 176 457 217 687 185 378 176 689 178 848 174 943 151 842
Resultat efter finansnetto 220 456 213 885 195 495 182 760 213 693 188 728 178 155 180 310 175 191 152 018
Årets resultat 171 276 153 414 151 083 141 112 165 956 146 463 138 778 134 884 128 711 111 944
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 000 385 441 269 166 233 179 262 938 5 714 5 852 5 667 9 693 11 031
Omsättningstillgångar 1 370 558 1 377 315 1 360 044 1 170 155 1 071 009 916 260 1 174 309 1 014 659 855 853 755 918
Tillgångar 1 753 558 1 762 756 1 629 210 1 403 334 1 333 947 921 974 1 180 160 1 020 326 865 546 766 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 329 055 1 151 701 1 065 370 947 132 858 081 714 212 1 028 617 895 651 765 233 648 798
Minoritetsintressen 0 15 095 0 14 845 0 1 024 999 1 011 958 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 11 153 1 473 1 473
Långfristiga skulder 0 12 500 62 500 286 867 309 339 44 925 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 424 503 583 460 501 340 154 489 166 527 161 812 150 544 112 511 97 883 115 829
Skulder och eget kapital 1 753 558 1 762 756 1 629 210 1 403 334 1 333 947 921 974 1 180 160 1 020 326 865 546 766 950
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 14 175 23 712 12 729 12 018 8 020 9 162 8 640 9 172 7 980 6 477
Varav tantiem till styrelse & VD 9 746 9 685 8 559 7 815 - 7 303 - - 0 4 312
Löner till övriga anställda 60 041 52 547 49 326 41 948 26 033 29 842 27 715 26 343 23 827 21 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 25 685 26 863 23 497 18 330 14 153 16 458 13 027 14 346 12 913 11 887
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 536 140 484 594 445 866 429 530 420 490 330 290 328 299 309 523 288 583 239 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 125 117 110 103 97 82 81 75 73 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 288 4 140 4 052 4 169 4 330 4 026 4 053 4 127 3 953 3 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 857 823 803 757 585 713 670 702 638 618
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 217 218 795 204 620 187 931 222 131 186 999 178 357 180 725 176 836 153 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,65% 8,66% 3,81% 2,24% 27,21% 0,56% 6,07% 7,26% 20,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,91% 12,74% 12,55% 13,53% 16,78% 20,60% 15,23% 17,86% 20,67% 20,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,25% 46,38% 45,87% 44,22% 53,30% 57,52% 54,76% 58,87% 61,99% 64,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 176,52% 163,90% 192,65% 236,54% 215,36% 228,52% 311,84% 291,46% 262,65% 267,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,79% 65,34% 65,39% 67,49% 64,33% 77,47% 87,16% 87,78% 88,41% 84,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 322,86% 236,06% 271,28% 757,44% 643,14% 566,25% 780,04% 901,83% 874,36% 652,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 259 408 233 690 210 914 216 793 256 493 171 710 171 985 161 093 162 335 142 095
Övrig omsättning 2 241 2 071 1 068 1 087 1 454 1 082 945 944 946 1 138
Rörelseresultat (EBIT) 112 623 110 972 99 016 91 642 145 881 106 781 101 436 99 031 106 407 102 871
Resultat efter finansnetto 198 278 194 858 172 566 156 549 151 140 111 709 146 170 104 205 108 893 104 122
Årets resultat 170 653 155 350 147 661 133 685 160 772 141 112 161 064 42 202 78 923 75 952
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 588 358 950 239 184 193 592 222 607 5 335 5 386 9 986 9 856 9 626
Omsättningstillgångar 1 032 674 961 978 963 459 944 792 947 962 833 258 1 112 070 939 139 812 858 676 071
Tillgångar 1 378 262 1 320 928 1 202 644 1 138 384 1 170 569 838 593 1 117 456 949 125 822 714 685 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 336 050 1 165 397 1 053 047 945 386 843 525 707 483 1 022 122 809 790 715 278 599 834
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 50 693 5 600 5 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 500 62 500 112 500 247 427 32 295 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 212 143 031 87 097 80 498 79 617 98 815 95 333 88 641 101 836 80 264
Skulder och eget kapital 1 378 262 1 320 928 1 202 644 1 138 384 1 170 569 838 593 1 117 456 949 125 822 714 685 697
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 255 1 256 1 254 1 199 1 159 1 125 1 107 1 190 1 180 1 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 399 14 563 13 213 12 384 13 379 11 023 10 474 9 773 9 722 9 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 922 7 788 6 120 5 695 5 392 5 215 4 768 4 518 4 353 4 738
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 184 730 455 752 0 0 0
Omsättning 261 649 235 761 211 982 217 880 257 947 172 792 172 930 162 037 163 281 143 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 38 32 32 32 32 33 30 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 827 6 150 6 591 6 775 8 015 5 366 5 212 5 370 5 237 4 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 643 683 655 613 592 519 565 512 761
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 649 112 665 100 372 92 393 146 627 107 493 102 080 99 792 107 251 119 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,01% 10,80% -2,71% -15,48% 49,38% -0,16% 6,76% -0,77% 14,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,41% 14,79% 14,40% 13,83% 13,09% 13,32% 13,08% 11,13% 13,53% 15,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,55% 83,57% 82,12% 72,61% 59,72% 65,07% 85,01% 65,59% 68,58% 74,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 381,82% 350,44% 415,51% 398,67% 338,55% 427,72% 591,18% 527,95% 438,00% 419,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,94% 88,23% 87,56% 83,05% 72,06% 84,37% 91,47% 89,26% 87,44% 88,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 446,40% 672,57% 1 106,19% 1 173,68% 1 190,65% 843,25% 1 166,51% 1 059,49% 798,20% 842,31%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...