Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 335 20 122 20 463 21 022 22 319 23 981 21 375 23 305 19 581 18 227
Övrig omsättning 292 245 512 601 554 183 340 416 110 95
Rörelseresultat (EBIT) 80 309 8 -269 467 787 -84 1 738 620 766
Resultat efter finansnetto -14 198 -302 -545 129 465 -330 1 297 313 508
Årets resultat 256 164 0 4 4 107 22 218 358 276
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 753 9 586 14 378 14 627 13 783 15 493 17 466 16 392 9 561 10 687
Omsättningstillgångar 6 266 5 899 5 318 4 515 5 768 4 849 4 394 4 993 4 141 3 978
Tillgångar 14 019 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 1 029 865 865 862 957 850 1 028 910 652
Obeskattade reserver 4 129 4 474 4 487 4 807 5 357 5 243 4 928 5 290 4 315 4 508
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 755 4 555 7 392 7 203 7 086 7 726 9 335 8 383 3 480 4 594
Kortfristiga skulder 5 249 5 427 6 951 6 266 6 247 6 416 6 747 6 684 4 997 4 910
Skulder och eget kapital 14 019 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 7 420 890 696 624 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 402 5 790 6 016 6 212 6 352 5 884 5 379 5 491 4 476 4 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 059 2 087 2 260 2 371 2 278 2 412 2 210 2 251 1 982 1 913
Utdelning till aktieägare 400 400 0 0 0 100 0 200 100 100
Omsättning 17 627 20 367 20 975 21 623 22 873 24 164 21 715 23 721 19 691 18 322
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 20 20 21 23 23 24 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 445 1 548 1 023 1 051 1 063 1 043 929 971 979 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 610 416 429 414 389 366 351 350 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 001 3 400 3 281 3 015 3 990 4 566 3 558 5 084 3 293 3 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,85% -1,67% -2,66% -5,81% -6,93% 12,19% -8,28% 19,02% 7,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,60% 2,03% 0,08% -1,33% 2,51% 3,95% -0,38% 8,27% 4,93% 5,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% 1,56% 0,08% -1,21% 2,20% 3,35% -0,39% 7,59% 3,45% 4,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,87% 2,35% -7,98% -8,33% -2,15% -6,53% -11,01% -7,26% -4,37% -5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,29% 29,18% 22,16% 23,03% 24,60% 23,70% 20,50% 22,62% 29,31% 26,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,77% 105,62% 71,87% 72,06% 92,33% 75,58% 65,13% 74,70% 82,87% 81,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...