Visa allt om Gecea Euro Trading Aktiebolag
Visa allt om Gecea Euro Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 772 3 343 2 621 2 664 3 383 4 716 4 145 3 386 5 092 5 199
Övrig omsättning - - 94 81 10 32 - 31 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 194 301 240 -144 -248 209 132 -202 330 -135
Resultat efter finansnetto 129 231 163 -219 -338 75 26 -372 57 -325
Årets resultat 129 231 163 -219 -338 75 26 -372 57 -325
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 710 733 715 731 709 687 30 28 63 147
Omsättningstillgångar 1 728 1 612 1 581 1 648 1 753 1 844 2 330 2 401 3 488 3 409
Tillgångar 2 438 2 345 2 296 2 380 2 462 2 532 2 361 2 429 3 551 3 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 490 259 96 315 254 179 153 525 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 434 494 698 971 1 054 698 546 625 1 295 1 342
Kortfristiga skulder 1 386 1 362 1 339 1 313 1 093 1 580 1 636 1 651 1 731 1 746
Skulder och eget kapital 2 438 2 345 2 296 2 380 2 462 2 532 2 361 2 429 3 551 3 556
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 67 226 299 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 60 13 375 388 432 240 233 272 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 37 3 144 155 180 139 184 241 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 772 3 343 2 715 2 745 3 393 4 748 4 145 3 417 5 093 5 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 772 3 343 2 621 1 332 1 692 2 358 1 382 1 129 1 697 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 55 98 16 258 275 309 154 217 276 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 319 256 -131 -234 218 146 -167 414 -46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,08% 27,55% -1,61% -21,25% -28,27% 13,78% 22,42% -33,50% -2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,00% 12,88% 10,45% -6,01% -9,67% 8,49% 5,59% -8,28% 9,29% -3,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,03% 9,03% 9,16% -5,37% -7,04% 4,56% 3,18% -5,94% 6,48% -2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,05% 41,55% 42,31% 47,45% 37,33% 40,86% 35,30% 41,20% 45,23% 38,33%
Rörelsekapital/omsättning 12,34% 7,48% 9,23% 12,58% 19,51% 5,60% 16,74% 22,15% 34,51% 31,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,35% 20,90% 11,28% 4,03% 12,79% 10,03% 7,58% 6,30% 14,78% 13,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,83% 31,42% 16,43% 29,93% 46,39% 24,68% 69,25% 67,60% 105,60% 105,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...