Visa allt om Bodens Energi Aktiebolag
Visa allt om Bodens Energi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 366 241 353 671 346 984 345 407 342 954 349 806 335 395 368 311 369 260 338 803
Övrig omsättning 23 733 19 544 18 857 22 410 17 474 18 167 15 193 17 545 16 684 15 750
Rörelseresultat (EBIT) 69 085 67 417 76 973 75 427 66 331 61 956 33 294 49 501 56 905 62 482
Resultat efter finansnetto 65 330 62 615 70 745 65 207 56 360 52 885 21 809 38 271 44 403 48 093
Årets resultat 36 188 39 802 51 256 45 474 38 879 51 150 11 377 25 123 28 444 36 055
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 205 706 868 058 828 072 811 414 737 460 719 099 726 558 729 012 680 710 643 289
Omsättningstillgångar 293 265 222 950 178 966 191 190 185 278 178 918 143 420 150 150 161 401 166 527
Tillgångar 1 498 971 1 091 008 1 007 038 1 002 604 922 738 898 017 869 978 879 162 842 111 809 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 572 945 536 758 496 957 445 715 399 888 361 009 309 856 298 471 273 332 244 888
Minoritetsintressen 0 0 648 634 683 662 621 630 592 576
Avsättningar (tkr) 138 041 135 612 133 345 123 042 109 551 99 320 107 449 103 544 94 645 84 362
Långfristiga skulder 570 212 334 084 237 814 221 406 304 500 334 500 211 000 189 500 374 500 374 500
Kortfristiga skulder 217 773 84 554 138 274 211 807 108 116 102 526 241 052 287 017 99 042 105 490
Skulder och eget kapital 1 498 971 1 091 008 1 007 038 1 002 604 922 738 898 017 869 978 879 162 842 111 809 816
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 047 805 1 077 1 067 1 045 1 014 981 948 930 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 35 869 36 682 34 203 32 768 31 304 28 666 28 153 26 086 25 140 22 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 783 18 177 15 051 14 235 13 512 11 987 14 260 12 410 13 188 11 518
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 389 974 373 215 365 841 367 817 360 428 367 973 350 588 385 856 385 944 354 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 78 77 78 77 74 73 74 72 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 756 4 534 4 506 4 428 4 454 4 727 4 594 4 977 5 129 4 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 740 672 637 618 582 612 550 562 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 460 129 096 135 449 131 985 117 216 113 507 87 789 104 046 107 354 110 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,55% 1,93% 0,46% 0,72% -1,96% 4,30% -8,94% -0,26% 8,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,62% 6,21% 7,67% 7,60% 7,28% 7,00% 3,94% 5,71% 6,85% 8,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,92% 19,14% 22,27% 22,06% 19,58% 17,97% 10,22% 13,62% 15,63% 19,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,01% 70,13% 72,63% 66,73% 66,97% 63,12% 63,09% 59,84% 63,09% 65,14%
Rörelsekapital/omsättning 20,61% 39,13% 11,73% -5,97% 22,50% 21,84% -29,11% -37,16% 16,89% 18,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,22% 49,20% 49,35% 44,46% 43,34% 40,20% 35,62% 33,95% 32,46% 30,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,23% 242,66% 102,86% 71,13% 138,37% 145,39% 47,17% 43,91% 139,50% 139,22%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 290 356 279 073 274 120 278 164 283 792 294 977 284 287 318 150 322 280 292 061
Övrig omsättning 18 247 12 645 12 273 13 680 11 945 14 748 12 849 13 096 13 251 15 478
Rörelseresultat (EBIT) 49 577 49 445 52 606 48 795 46 749 49 052 26 260 39 848 50 106 56 142
Resultat efter finansnetto 45 883 45 944 47 615 40 059 34 334 40 877 15 781 30 017 39 102 42 920
Årets resultat 24 333 30 083 11 571 3 623 641 2 156 94 2 215 1 029 3 673
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 008 012 684 224 651 221 652 736 661 889 651 688 664 816 670 161 621 024 591 150
Omsättningstillgångar 277 853 209 424 155 023 176 959 157 129 161 017 132 419 144 627 157 850 158 601
Tillgångar 1 285 865 893 648 806 244 829 695 819 018 812 705 797 235 814 788 778 874 749 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 228 62 895 32 812 21 241 17 618 16 977 14 820 14 726 12 511 11 482
Obeskattade reserver 458 312 465 818 469 507 441 907 401 097 365 196 333 295 323 744 296 386 262 406
Avsättningar (tkr) 0 0 2 824 3 560 879 647 727 1 052 541 591
Långfristiga skulder 523 500 283 500 183 500 163 500 304 500 334 500 211 000 189 500 374 500 374 500
Kortfristiga skulder 216 825 81 435 117 601 199 487 94 924 95 385 237 393 285 766 94 936 100 772
Skulder och eget kapital 1 285 865 893 648 806 244 829 695 819 018 812 705 797 235 814 788 778 874 749 751
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 047 805 1 077 1 048 1 026 996 963 930 912 687
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 22 243 22 386 20 287 19 897 18 995 17 878 17 243 16 001 15 322 13 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 709 9 393 9 144 9 028 8 297 7 646 9 266 7 817 8 344 7 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 308 603 291 718 286 393 291 844 295 737 309 725 297 136 331 246 335 531 307 539
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 48 46 48 48 47 45 46 45 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 926 5 814 5 959 5 795 5 912 6 276 6 317 6 916 7 162 6 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 760 707 675 644 611 584 631 556 562 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 364 92 789 95 302 91 425 88 120 91 224 69 491 81 891 89 239 93 625
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,04% 1,81% -1,45% -1,98% -3,79% 3,76% -10,64% -1,28% 10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,87% 5,71% 6,71% 6,09% 5,51% 6,26% 3,54% 5,14% 6,73% 8,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,15% 18,28% 19,72% 18,17% 15,90% 17,23% 9,93% 13,17% 16,26% 20,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,60% 65,57% 68,17% 61,15% 62,82% 58,62% 55,46% 52,71% 57,03% 58,82%
Rörelsekapital/omsättning 21,02% 45,86% 13,65% -8,10% 21,92% 22,25% -36,93% -44,36% 19,52% 19,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,58% 47,70% 49,49% 44,10% 40,35% 35,21% 32,67% 31,09% 29,65% 26,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,94% 238,14% 102,47% 69,99% 131,32% 142,03% 44,52% 43,01% 144,62% 140,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...