Visa allt om Concept Laholm AB
Visa allt om Concept Laholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 157 380 419 477 605 362 406 172 12 2
Övrig omsättning - - - 1 210 191 117 116 95 1 365 761
Rörelseresultat (EBIT) -314 -283 -283 909 -92 -197 160 -2 389 -299 -3 370
Resultat efter finansnetto 486 -466 135 1 292 -1 534 -1 090 665 -1 534 -1 670 -2 841
Årets resultat 564 -537 135 1 292 -1 534 -1 090 665 -1 534 -1 787 -1 849
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 591 5 047 471 2 680 5 963 5 531 5 832 6 128 4 881 6 686
Omsättningstillgångar 3 368 2 266 3 825 1 481 562 2 761 3 479 3 137 3 854 3 879
Tillgångar 6 959 7 313 4 296 4 160 6 525 8 292 9 311 9 265 8 735 10 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 738 4 373 556 770 640 1 012 2 303 1 838 3 372 5 359
Obeskattade reserver 506 639 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 728 1 728 4 228 5 728 5 728 5 228 4 830 3 500
Kortfristiga skulder 1 715 2 300 2 013 1 661 1 657 1 552 1 281 2 199 533 1 705
Skulder och eget kapital 6 959 7 313 4 296 4 160 6 525 8 292 9 311 9 265 8 735 10 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 41 10 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 125 147 125 74 76 0 10 400 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 31 38 31 24 5 9 174 359 427
Utdelning till aktieägare 250 200 0 350 0 0 200 200 0 200
Omsättning 157 380 419 1 687 796 479 522 267 1 377 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 157 380 419 477 605 362 406 172 12 2
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 199 171 208 173 164 149 43 1 208 770 970
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -300 -275 -277 913 -37 -141 224 -2 318 -254 -3 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,68% -9,31% -12,16% -21,16% 67,13% -10,84% 136,05% 1 333,33% 500,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,85% 2,86% 5,40% 35,00% 18,59% 0,65% 9,85% -12,37% -1,92% -25,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 347,77% 55,00% 55,37% 305,24% 200,50% 14,92% 225,86% -666,28% -1 400,00% -132 500,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,43% 51,58% 47,26% 58,28% 55,70% 64,92% 67,73% 48,84% 66,67% 50,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 052,87% -8,95% 432,46% -37,74% -180,99% 333,98% 541,38% 545,35% 27 675,00% 108 700,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,76% 66,61% 12,94% 18,51% 9,81% 12,20% 24,73% 19,84% 38,60% 50,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,38% 97,43% 183,21% 77,84% 21,61% 168,81% 262,45% 140,75% 723,08% 227,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...