Visa allt om Sven Olssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Sven Olssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 294 2 905 3 054 2 721 3 344 4 230 4 160 5 485 5 206 5 284
Övrig omsättning - 31 3 639 52 - 20 - 148 -
Rörelseresultat (EBIT) 57 17 -16 402 -165 -180 -223 64 -38 -78
Resultat efter finansnetto 28 -23 -66 369 -172 -205 -260 23 -105 -155
Årets resultat 17 -23 -7 274 -172 -135 -4 58 -27 -21
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 345 1 807 2 270 2 069 269 637 1 084 1 579 2 298 1 736
Omsättningstillgångar 664 505 411 612 497 725 607 1 089 1 017 1 034
Tillgångar 2 009 2 312 2 681 2 681 766 1 362 1 690 2 668 3 315 2 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 647 576 599 606 332 504 640 669 611 637
Obeskattade reserver 36 36 36 95 0 0 70 326 390 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 454 876 1 242 1 192 0 0 195 488 934 500
Kortfristiga skulder 872 824 804 788 434 858 786 1 185 1 380 1 164
Skulder och eget kapital 2 009 2 312 2 681 2 681 766 1 362 1 690 2 668 3 315 2 770
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - 922 450 449 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 602 709 706 731 816 0 690 629 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 192 211 241 342 424 452 485 514 550
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 3 294 2 936 3 057 3 360 3 396 4 230 4 180 5 485 5 354 5 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 098 968 1 018 680 836 1 058 1 040 1 097 1 041 1 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 278 317 240 268 310 344 325 320 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 519 480 353 702 203 286 274 768 700 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,39% -4,88% 12,24% -18,63% -20,95% 1,68% -24,16% 5,36% -1,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,94% 1,08% -0,48% 14,99% -20,63% -13,00% -13,20% 2,62% -1,09% -2,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 0,86% -0,43% 14,77% -4,72% -4,18% -5,36% 1,28% -0,69% -1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,31% -10,98% -12,87% -6,47% 1,88% -3,14% -4,30% -1,75% -6,97% -2,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,60% 26,13% 23,39% 25,37% 43,34% 37,00% 40,92% 34,08% 26,90% 35,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,15% 61,29% 51,12% 77,66% 114,52% 84,50% 77,23% 91,90% 73,70% 88,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...