Visa allt om Adderat i Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 746 9 382 7 889 7 669 9 956 6 116 6 983 6 167 4 981 3 763
Övrig omsättning 230 136 305 289 759 1 007 1 160 852 2 0
Rörelseresultat (EBIT) -155 204 60 65 236 382 64 1 75 75
Resultat efter finansnetto -168 184 29 33 160 335 77 2 52 61
Årets resultat 18 17 10 20 115 72 59 2 41 61
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 496 1 708 1 966 2 241 2 630 2 880 2 520 1 743 408 358
Omsättningstillgångar 1 369 2 284 1 382 1 476 1 285 817 876 1 162 876 643
Tillgångar 2 865 3 992 3 347 3 717 3 914 3 697 3 396 2 905 1 285 1 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 794 775 798 829 909 794 222 163 201 160
Obeskattade reserver 200 400 250 250 250 250 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 100 300 680 860 650 1 160 780 0 0
Kortfristiga skulder 1 774 2 717 1 999 1 958 1 896 2 003 2 015 1 962 1 083 841
Skulder och eget kapital 2 865 3 992 3 347 3 717 3 914 3 697 3 396 2 905 1 285 1 001
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 360 3 446 4 093 4 289 3 312 2 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 092 1 357 1 574 1 491 1 142 952
Utdelning till aktieägare 0 0 40 40 100 0 0 0 40 0
Omsättning 8 976 9 518 8 194 7 958 10 715 7 123 8 143 7 019 4 983 3 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 11 11 10 13 16 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 729 782 717 697 905 612 537 385 356 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 619 547 531 696 490 408 325 278 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 518 382 466 877 613 284 174 123 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,78% 18,93% 2,87% -22,97% - -12,42% 13,23% 23,81% 32,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,34% 5,14% 1,85% 1,80% 6,03% 10,63% 5,09% 1,48% 5,84% 7,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,75% 2,19% 0,79% 0,87% 2,37% 6,43% 2,48% 0,70% 1,51% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,63% -4,62% -7,82% -6,29% -6,14% -19,39% -16,31% -12,97% -4,16% -5,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,16% 27,23% 29,67% 27,55% 28,21% 26,75% 6,54% 5,61% 15,64% 15,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,17% 84,06% 69,13% 75,38% 67,77% 40,79% 43,47% 58,97% 80,89% 76,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...