Visa allt om RescueSale AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 781 1 938 1 310 1 205 629 4 054 4 507 5 364 6 224 4 988
Övrig omsättning 49 7 6 7 0 319 0 0 128 392
Rörelseresultat (EBIT) 160 145 79 -120 -231 -558 -6 306 341 159
Resultat efter finansnetto 49 101 79 -133 -245 -511 -45 264 230 134
Årets resultat 37 92 79 613 -245 -511 69 158 72 98
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 30 0 0 0 8 215 230 223 327
Omsättningstillgångar 2 132 1 426 1 545 311 1 340 1 950 2 485 2 210 1 507 2 069
Tillgångar 2 283 1 455 1 545 311 1 340 1 958 2 700 2 440 1 730 2 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 257 165 86 -529 -284 226 307 299 777
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 135 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 771 770 700 0 1 510 1 696 1 447 1 129 493 118
Kortfristiga skulder 1 278 428 679 225 360 546 1 027 868 863 1 500
Skulder och eget kapital 2 283 1 455 1 545 311 1 340 1 958 2 700 2 440 1 730 2 396
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - 0 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 674 849 717 736 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 380 280 260 263 211
Utdelning till aktieägare 0 60 0 0 0 0 0 150 150 550
Omsättning 2 830 1 945 1 316 1 212 629 4 373 4 507 5 364 6 352 5 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 0 - 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 781 1 938 - - - 1 351 1 502 1 788 3 112 1 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 68 181 - - - 353 378 329 508 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 164 149 79 -120 -223 -543 9 322 441 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,50% 47,94% 8,71% 91,57% - -10,05% -15,98% -13,82% 24,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% 9,97% 5,11% -38,26% -17,24% -24,36% -0,19% 12,54% 20,06% 7,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,75% 7,48% 6,03% -9,88% -36,72% -11,77% -0,11% 5,70% 5,58% 3,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,16% 93,55% 95,73% 0,83% 38,16% 40,92% 38,85% 34,51% 32,42% 26,66%
Rörelsekapital/omsättning 30,71% 51,50% 66,11% 7,14% 155,80% 34,63% 32,35% 25,02% 10,35% 11,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,25% 17,66% 10,68% 27,65% -39,48% -14,50% 8,37% 16,90% 20,48% 32,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,89% 124,30% 107,22% 49,33% 40,28% 138,28% 49,17% 52,30% -2,78% 43,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...