Visa allt om Letswear Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 61 654 67 099 65 995 57 262 61 464 85 856 82 457 85 525 81 953 82 949
Övrig omsättning - 248 67 662 171 61 464 75 907 327
Rörelseresultat (EBIT) -1 605 2 257 2 192 39 699 1 524 5 556 2 151 9 721 6 667
Resultat efter finansnetto -1 070 2 719 2 373 143 822 2 102 5 955 2 315 9 057 5 970
Årets resultat -518 1 537 2 940 332 750 1 641 3 278 2 316 7 526 5 767
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 215 215 327 2 178 2 513 2 987 2 749 2 355 2 496
Omsättningstillgångar 42 238 48 000 46 282 44 894 46 226 45 667 46 934 46 375 53 303 46 695
Tillgångar 42 454 48 215 46 498 45 221 48 404 48 181 49 921 49 123 55 658 49 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 258 41 776 43 240 40 600 40 567 40 417 40 276 37 498 40 182 37 656
Obeskattade reserver 0 650 0 1 496 1 830 1 988 1 988 492 1 333 2 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 195 5 789 3 258 3 125 6 006 5 775 7 657 11 133 14 144 9 027
Skulder och eget kapital 42 454 48 215 46 498 45 221 48 404 48 181 49 921 49 123 55 658 49 192
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 0 367 415
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 870 4 933 4 347 3 327 4 272 4 071 4 027 3 777 3 332 3 342
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 407 2 350 2 158 1 740 2 144 1 984 1 932 1 841 1 688 1 713
Utdelning till aktieägare 300 0 3 000 300 300 600 1 500 500 5 000 5 000
Omsättning 61 654 67 347 66 062 57 924 61 635 85 917 82 921 85 600 82 860 83 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 14 14 13 15 15 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 853 4 194 4 714 4 090 4 728 5 724 5 497 6 109 6 304 6 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 456 466 363 494 408 401 403 415 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 590 2 257 2 304 365 1 143 1 998 6 008 2 626 10 061 6 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,11% 1,67% 15,25% -6,84% -28,41% 4,12% -3,59% 4,36% -1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,51% 5,78% 5,34% 0,34% 1,71% 4,39% 12,04% 4,79% 17,57% 13,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,73% 4,15% 3,76% 0,27% 1,35% 2,46% 7,29% 2,75% 11,93% 8,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,27% 18,20% 17,38% 13,38% 16,94% 13,78% 19,35% 19,29% 22,86% 19,67%
Rörelsekapital/omsättning 63,33% 62,91% 65,19% 72,94% 65,44% 46,46% 47,63% 41,21% 47,78% 45,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,47% 87,70% 92,99% 92,36% 86,76% 87,10% 83,61% 77,07% 73,96% 80,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 664,41% 470,79% 999,85% 919,26% 459,51% 555,12% 396,16% 280,37% 305,96% 384,41%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...