Visa allt om AK Nordic AB
Visa allt om AK Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 792 65 154 146 705 46 560 71 925 5 693 6 696 1 358 66 277 2 644
Övrig omsättning 545 170 389 827 628 883 440 430 366 206 376 781 360 316 526 678 209 675 191 002
Rörelseresultat (EBIT) -202 990 163 765 452 415 223 555 253 133 190 072 162 483 282 292 106 559 59 037
Resultat efter finansnetto -202 990 163 765 452 414 223 555 253 133 190 072 162 483 282 292 106 559 59 037
Årets resultat -166 750 130 948 327 368 174 674 185 174 169 994 89 896 196 110 73 941 32 371
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 508 2 006 9 422 10 612 12 171 16 176 23 971 35 112 459 332
Omsättningstillgångar 2 725 925 1 788 839 1 520 260 1 244 226 946 850 723 824 618 735 846 078 757 966 4 452
Tillgångar 2 727 204 1 790 347 1 522 266 1 253 648 957 462 735 995 634 911 870 049 793 078 463 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 252 586 462 1 103 394 585 165 522 348 381 013 260 928 440 508 244 596 170 527
Obeskattade reserver 0 0 0 9 000 23 000 24 798 35 358 35 425 36 015 27 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 103 099 70 139 7 767 28 406 11 108
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 176 952 1 203 885 418 872 659 483 412 114 227 085 268 486 386 349 484 061 254 816
Skulder och eget kapital 2 727 204 1 790 347 1 522 266 1 253 648 957 462 735 995 634 911 870 049 793 078 463 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 822 871 0 2 350 1 631 1 592 1 320 694 890 719
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 18 179 157
Löner till övriga anställda 0 - 1 884 611 460 428 7 231 11 724 11 526 17 020
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 116 119 906 1 765 1 058 1 037 2 877 2 306 4 589 3 935
Utdelning till aktieägare 0 62 093 728 810 59 444 141 279 60 829 90 000 250 000 0 0
Omsättning 575 962 454 981 775 588 486 990 438 131 382 474 367 012 528 036 275 952 193 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 12 21 36 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 792 65 154 73 353 23 280 35 963 2 847 558 65 1 841 70
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 7 356 - - - - - - 762 1 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 452 164 272 452 905 223 595 253 133 190 072 162 575 282 636 106 894 63 575
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,74% -55,59% 215,09% -35,27% 1 163,39% -14,98% 393,08% -97,95% 2 406,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,44% 9,15% 29,72% 17,83% 26,44% 25,83% 25,59% 32,45% 13,44% 12,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -659,23% 251,35% 308,38% 480,14% 351,94% 3 338,70% 2 426,57% 20 787,33% 160,78% 2 232,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 782,84% 897,80% 750,75% 1 255,89% 743,46% 8 725,43% 5 230,72% 33 853,39% 413,27% -9 469,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,18% 32,76% 72,48% 47,24% 56,33% 54,25% 45,20% 53,63% 34,11% 41,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,22% 148,59% 362,94% 188,67% 229,75% 318,75% 230,45% 218,99% 156,58% 1,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...