Visa allt om AK Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 365 126 288 593 66 715 73 426 56 935 55 432 30 792 65 154 146 705 46 560
Övrig omsättning 108 226 83 151 337 242 552 890 592 036 559 993 545 170 389 827 628 883 440 430
Rörelseresultat (EBIT) -22 172 -1 491 84 615 -44 006 -320 656 -145 831 -202 990 163 765 452 415 223 555
Resultat efter finansnetto 7 224 93 677 84 615 -44 006 -320 656 -145 831 -202 990 163 765 452 414 223 555
Årets resultat -26 166 -34 180 13 768 -55 381 -271 261 -131 486 -166 750 130 948 327 368 174 674
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 437 689 3 634 345 432 552 144 692 1 279 1 508 2 006 9 422
Omsättningstillgångar 713 135 717 510 2 429 048 2 344 810 2 135 636 2 264 734 2 725 925 1 788 839 1 520 260 1 244 226
Tillgångar 4 150 824 4 351 855 2 429 480 2 345 362 2 135 780 2 265 426 2 727 204 1 790 347 1 522 266 1 253 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 010 100 1 941 341 1 218 882 1 241 410 857 237 603 086 550 252 586 462 1 103 394 585 165
Obeskattade reserver 163 080 137 923 59 200 42 500 26 600 13 000 0 0 0 9 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 977 644 2 272 591 1 151 398 1 061 452 1 251 943 1 649 340 2 176 952 1 203 885 418 872 659 483
Skulder och eget kapital 4 150 824 4 351 855 2 429 480 2 345 362 2 135 780 2 265 426 2 727 204 1 790 347 1 522 266 1 253 648
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 223 2 151 1 648 595 889 872 822 871 0 2 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 27 098 29 622 3 042 1 246 0 - 0 - 1 884 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 8 058 7 292 1 204 500 138 135 116 119 906 1 765
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 62 093 728 810 59 444
Omsättning 473 352 371 744 403 957 626 316 648 971 615 425 575 962 454 981 775 588 486 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 61 6 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 639 4 731 11 119 36 713 56 935 55 432 30 792 65 154 73 353 23 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 4 345 1 007 - 7 356 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 144 -163 84 767 -43 949 -320 108 -145 243 -202 452 164 272 452 905 223 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,52% 332,58% -9,14% 28,96% 2,71% 80,02% -52,74% -55,59% 215,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,17% 2,15% 3,48% -1,88% -15,01% -6,44% -7,44% 9,15% 29,72% 17,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,98% 32,46% 126,83% -59,93% -563,20% -263,08% -659,23% 251,35% 308,38% 480,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -346,32% -538,85% 1 915,09% 1 747,83% 1 552,11% 1 110,18% 1 782,84% 897,80% 750,75% 1 255,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,49% 47,08% 52,07% 54,34% 41,11% 27,07% 20,18% 32,76% 72,48% 47,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,06% 31,57% 210,97% 220,91% 170,59% 137,31% 125,22% 148,59% 362,94% 188,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!