Visa allt om Samuel Karlssons Bilar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 55 564 102 433 89 845 99 570 98 784 68 159 73 607 72 008 70 451 65 085
Övrig omsättning 4 219 2 378 2 564 2 637 3 532 1 666 1 471 1 352 1 376 1 404
Rörelseresultat (EBIT) 4 216 4 067 792 1 093 6 463 -242 1 325 2 426 3 534 4 627
Resultat efter finansnetto 4 217 4 048 687 1 109 6 433 -180 1 267 2 402 3 463 4 643
Årets resultat 2 735 2 769 914 1 283 4 276 65 749 1 456 2 036 2 578
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 416 460 762 621 627 317 237 197 282
Omsättningstillgångar 17 011 20 792 20 428 18 703 22 457 16 479 16 219 17 574 15 061 14 113
Tillgångar 17 726 21 208 20 888 19 465 23 078 17 106 16 536 17 811 15 258 14 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 674 13 939 13 171 12 257 14 174 9 898 10 458 9 709 8 253 7 467
Obeskattade reserver 5 334 4 614 4 134 4 635 5 183 4 248 4 527 4 246 3 835 3 162
Avsättningar (tkr) 0 0 570 303 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 718 2 654 3 014 2 270 3 721 2 959 1 550 3 856 3 170 3 765
Skulder och eget kapital 17 726 21 208 20 888 19 465 23 078 17 106 16 536 17 811 15 258 14 394
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 777 3 391 3 776 2 922 2 832 2 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 625 1 335 1 412 1 068 1 147 928
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0
Omsättning 59 783 104 811 92 409 102 207 102 316 69 825 75 078 73 360 71 827 66 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 15 15 15 11 10 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 174 6 829 5 990 6 638 8 980 6 816 6 692 8 001 8 806 8 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 488 523 545 516 494 488 457 509 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 241 4 197 925 1 239 6 574 -111 1 437 2 516 3 619 4 698
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,76% 14,01% -9,77% 0,80% 44,93% -7,40% 2,22% 2,21% 8,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,81% 19,18% 3,79% 5,70% 28,04% -1,05% 8,12% 13,87% 23,60% 32,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,59% 3,97% 0,88% 1,11% 6,55% -0,26% 1,82% 3,43% 5,11% 7,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,52% 14,59% 13,94% 13,03% 13,94% 13,33% 12,23% 12,26% 13,18% 14,22%
Rörelsekapital/omsättning 29,32% 17,71% 19,38% 16,50% 18,97% 19,84% 19,93% 19,05% 16,88% 15,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,33% 82,69% 78,49% 81,54% 78,94% 77,23% 84,60% 72,08% 72,61% 68,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 092,76% 373,25% 320,60% 223,52% 315,32% 272,79% 597,35% 237,50% 254,45% 205,50%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...