Visa allt om Bravida Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 188 459 9 435 706 8 849 699 8 321 401 7 733 829 6 940 964 6 783 084 6 197 661 6 128 553 6 378 996
Övrig omsättning 110 243 97 545 11 235 7 464 8 907 -12 577 2 156 1 344 4 089 0
Rörelseresultat (EBIT) 794 759 622 281 526 087 494 374 491 716 449 957 386 219 339 730 382 998 359 197
Resultat efter finansnetto 510 062 490 937 285 212 190 261 435 584 403 486 317 005 381 185 388 229 371 806
Årets resultat -247 356 205 995 78 245 -104 470 -57 504 -82 003 -114 158 2 189 -7 352 263 154
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 515 822 462 178 460 503 532 606 681 944 786 636 592 307 357 858 818 081 269 294
Omsättningstillgångar 4 532 391 3 963 869 3 533 734 2 913 068 2 374 343 2 097 756 2 347 455 2 724 667 2 396 414 2 961 534
Tillgångar 5 048 213 4 426 047 3 994 237 3 445 674 3 056 287 2 884 392 2 939 762 3 082 525 3 214 495 3 230 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 429 169 676 815 465 999 387 630 490 373 547 876 629 879 744 034 741 845 749 197
Obeskattade reserver 428 778 412 778 265 528 126 216 23 054 20 549 19 233 1 656 46 656 46 840
Avsättningar (tkr) 248 885 202 962 133 155 121 656 101 137 114 481 125 375 99 970 77 858 78 737
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 941 381 3 133 492 3 129 555 2 810 172 2 441 724 2 201 486 2 165 275 2 236 865 2 348 136 2 356 054
Skulder och eget kapital 5 048 213 4 426 047 3 994 237 3 445 674 3 056 287 2 884 392 2 939 762 3 082 525 3 214 495 3 230 828
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 3 305 13 515 8 454 7 944 5 843
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 1 043 9 018 - 2 663 0
Löner till övriga anställda 2 552 227 2 521 521 2 611 682 2 308 368 2 138 081 2 013 608 1 914 880 1 891 451 1 872 582 1 929 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 40 095 59 558 - 43 058 44 949
Sociala kostnader 1 066 076 1 052 272 935 427 910 389 882 896 765 772 703 371 523 442 527 736 534 336
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 298 702 9 533 251 8 860 934 8 328 865 7 742 736 6 928 387 6 785 240 6 199 005 6 132 642 6 378 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 818 4 938 5 035 4 800 4 434 4 281 4 042 3 927 3 916 4 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 115 1 911 1 758 1 734 1 744 1 621 1 678 1 578 1 565 1 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 766 746 723 688 688 658 661 617 623 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 821 136 667 684 583 507 548 159 543 708 493 019 406 432 345 562 391 331 367 549
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,98% 6,62% 6,35% 7,60% 11,42% 2,33% 9,45% 1,13% -3,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,21% 11,30% 7,33% 5,67% 14,42% 14,16% 10,91% 12,54% 12,23% 11,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 5,30% 3,31% 2,35% 5,70% 5,88% 4,73% 6,23% 6,41% 5,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,22% 56,12% 57,51% 56,21% 55,09% 56,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,80% 8,80% 4,57% 1,24% -0,87% -1,49% 2,69% 7,87% 0,79% 9,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,13% 22,57% 16,85% 14,11% 16,63% 19,55% 21,94% 24,18% 24,21% 24,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,17% 125,66% 111,82% 102,69% 96,14% 94,04% 107,42% 120,91% 101,09% 124,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!