Visa allt om Aktiebolaget Le-Wes Varuhus
Visa allt om Aktiebolaget Le-Wes Varuhus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 261 4 302 4 359 4 629 4 449 4 282 4 307 4 242 4 356 3 981
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 407 197 408 407 323 466 533 783 580
Resultat efter finansnetto 279 1 063 199 425 449 324 460 543 811 591
Årets resultat 216 943 281 240 148 239 326 391 581 426
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 620 2 280 2 179 1 879 1 472 1 175 752 490 153 100
Omsättningstillgångar 4 306 4 879 3 268 3 978 3 916 3 514 4 101 4 345 4 417 3 653
Tillgångar 6 926 7 159 5 447 5 857 5 388 4 689 4 854 4 835 4 570 3 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 417 5 301 4 418 4 237 4 097 4 049 3 909 3 683 3 393 2 912
Obeskattade reserver 0 0 0 161 59 2 3 4 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 211 231 222 17 12 22 15 34 29 24
Kortfristiga skulder 1 298 1 627 807 1 442 1 220 616 926 1 114 1 145 818
Skulder och eget kapital 6 926 7 159 5 447 5 857 5 388 4 689 4 854 4 835 4 570 3 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 441 350 463 390 390 362 362 390 360 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 437 460 399 357 357 372 291 304 206 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 219 236 414 362 266 349 311 313 296 323
Utdelning till aktieägare 1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 4 261 4 302 4 359 4 629 4 449 4 282 4 307 4 242 4 356 3 981
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 420 1 434 1 453 1 543 2 225 2 141 2 154 2 121 2 178 1 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 350 427 371 560 545 485 506 434 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 407 197 410 410 326 469 536 783 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% -1,31% -5,83% 4,05% 3,90% -0,58% 1,53% -2,62% 9,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 14,90% 3,75% 7,34% 8,57% 7,19% 9,74% 12,55% 18,01% 16,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,78% 24,80% 4,68% 9,29% 10,38% 7,87% 10,98% 14,31% 18,89% 15,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,14% 38,98% 38,54% 37,39% 38,14% 37,30% 37,92% 40,38% 41,53% 39,64%
Rörelsekapital/omsättning 70,59% 75,59% 56,46% 54,79% 60,60% 67,68% 73,72% 76,17% 75,11% 71,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,21% 74,05% 81,11% 74,37% 76,85% 86,38% 80,58% 76,23% 74,31% 77,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,23% 183,34% 230,73% 156,87% 192,54% 368,83% 314,79% 298,74% 285,33% 316,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...