Visa allt om Printing Malmö Lars Olsson Aktiebolag
Visa allt om Printing Malmö Lars Olsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 25 0 12 701 57 101 50 198 56 055
Övrig omsättning 5 104 - 2 555 - 260 1 433 4 406 2 510 430 2 668
Rörelseresultat (EBIT) 5 023 -41 2 637 -56 261 895 6 260 4 787 108 4 758
Resultat efter finansnetto 5 451 -11 2 793 96 2 035 466 6 791 4 592 102 4 760
Årets resultat 5 998 -5 2 203 68 3 614 634 5 528 5 317 1 426
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 83 83 83 83 8 318 16 011 24 727 18 764 16 650
Omsättningstillgångar 10 626 5 146 5 140 3 704 11 657 4 463 6 996 16 299 9 798 16 563
Tillgångar 10 683 5 229 5 223 3 787 11 740 12 781 23 007 41 026 28 562 33 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 875 2 877 2 883 679 8 112 4 497 9 862 18 334 13 017 13 016
Obeskattade reserver 852 2 256 2 261 2 261 2 261 4 719 5 560 6 278 8 964 8 968
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 000 2 500 0 0 2 690
Kortfristiga skulder 957 96 79 846 1 367 564 5 084 16 414 6 580 8 538
Skulder och eget kapital 10 683 5 229 5 223 3 787 11 740 12 781 23 007 41 026 28 562 33 213
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 515 920 998 937
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 1 505 10 194 10 114 10 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 271 3 995 4 074 4 266
Utdelning till aktieägare 678 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0
Omsättning 5 104 0 2 555 0 285 1 433 17 107 59 611 50 628 58 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 35 35 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 363 1 631 1 521 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 68 442 473 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 023 -41 2 637 -56 261 937 6 919 9 246 3 550 8 012
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% - -100,00% -77,76% 13,75% -10,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 17,33% - 30,28% 11,95% 0,68% 14,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 8 140,00% - 54,85% 8,59% 0,39% 8,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% - 53,13% 57,74% 59,63% 57,38%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 41 160,00% - 15,05% -0,20% 6,41% 14,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,30% 88,67% 88,96% 64,50% 83,29% 62,40% 60,68% 55,97% 68,17% 58,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 110,34% 5 360,42% 6 506,33% 437,83% 852,74% 791,31% 137,61% 85,66% 116,61% 174,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...