Visa allt om Falköpings Hyresbostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 142 568 137 066 132 341 124 992 121 958 116 408 116 334 111 731 106 880 103 765
Övrig omsättning 4 016 3 155 16 510 2 260 2 107 2 558 1 973 2 106 3 510 3 150
Rörelseresultat (EBIT) 22 382 28 604 39 135 26 239 17 341 20 405 26 531 13 738 15 246 17 010
Resultat efter finansnetto 16 818 28 576 21 697 14 643 8 352 11 818 16 200 2 052 3 124 4 976
Årets resultat 17 030 24 194 17 104 16 518 6 275 13 118 11 405 2 553 3 814 4 422
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 893 852 808 468 698 044 627 662 540 640 528 220 476 835 512 896 486 219 439 752
Omsättningstillgångar 57 210 18 537 29 122 22 050 57 646 40 916 14 255 31 113 29 553 48 746
Tillgångar 951 062 827 005 727 166 649 712 598 286 569 136 491 090 544 009 515 773 488 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 505 121 523 97 397 80 363 63 906 57 703 44 706 57 508 55 071 51 421
Obeskattade reserver 0 2 054 1 404 1 147 7 798 7 559 12 634 9 734 12 150 13 250
Avsättningar (tkr) 15 587 11 036 7 664 3 397 63 85 106 1 063 2 117 2 487
Långfristiga skulder 760 245 640 245 580 245 521 663 491 965 463 821 397 586 426 243 410 199 389 178
Kortfristiga skulder 36 725 52 147 40 455 43 142 34 554 39 968 36 058 49 461 36 236 32 162
Skulder och eget kapital 951 062 827 005 727 166 649 712 598 286 569 136 491 090 544 009 515 773 488 499
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 268 1 221 1 242 1 142 1 075 1 024 942 818 775 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 159 12 697 12 541 12 576 12 154 11 146 10 153 9 407 9 040 8 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 198 5 734 5 641 5 520 5 364 5 287 4 775 4 705 4 375 3 920
Utdelning till aktieägare 43 47 380 68 080 69 460 62 73 121 138 116 0
Omsättning 146 584 140 221 148 851 127 252 124 065 118 966 118 307 113 837 110 390 106 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 32 32 32 30 28 27 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 599 4 283 4 136 3 906 3 811 3 880 4 155 4 138 3 817 3 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 709 698 681 680 667 661 648 583 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 118 45 949 55 809 34 582 35 991 37 279 45 108 34 854 29 913 31 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,01% 3,57% 5,88% 2,49% 4,77% 0,06% 4,12% 4,54% 3,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% 4,67% 5,38% 4,07% 3,11% 3,85% 5,72% 2,88% 3,25% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,74% 28,18% 29,59% 21,15% 15,23% 18,80% 24,15% 14,03% 15,70% 18,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,37% -24,52% -8,56% -16,87% 18,93% 0,81% -18,74% -16,42% -6,25% 15,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,56% 14,89% 13,54% 12,51% 11,70% 11,17% 11,11% 11,97% 12,41% 12,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,84% 35,28% 71,62% 50,69% 166,21% 101,80% 38,97% 62,14% 80,73% 150,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...