Visa allt om Falköpings Hyresbostäder Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 165 694 152 067 145 732 133 545 130 504 124 861 124 701 120 008 112 860
Övrig omsättning 4 324 5 980 15 799 1 665 1 590 2 060 1 529 1 644 3 050
Rörelseresultat (EBIT) 24 543 38 466 44 007 29 909 25 790 24 353 30 697 17 081 17 155
Resultat efter finansnetto 18 855 27 729 25 942 17 600 15 706 14 458 19 015 3 925 4 079
Årets resultat 14 845 21 931 20 659 13 615 12 194 11 223 17 331 2 115 3 702
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 999 085 916 203 815 970 738 652 578 603 532 038 480 246 523 555 493 063
Omsättningstillgångar 66 731 27 473 34 742 46 555 39 483 47 976 19 942 34 243 34 628
Tillgångar 1 065 816 943 676 850 712 785 207 618 086 580 014 500 188 557 798 527 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 504 143 448 121 571 100 939 87 478 75 355 64 254 76 199 73 586
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 19 475 14 067 9 776 4 606 1 266 85 106 3 717 5 870
Långfristiga skulder 827 695 726 595 670 595 616 013 491 965 463 821 397 586 426 243 410 199
Kortfristiga skulder 42 142 59 566 48 770 63 649 37 377 40 753 38 242 51 639 38 037
Skulder och eget kapital 1 065 816 943 676 850 712 785 207 618 086 580 014 500 188 557 798 527 692
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 262 1 221 1 242 1 142 1 075 1 024 942 818 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 541 12 697 12 541 12 576 12 154 11 146 10 153 9 407 9 071
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 452 5 734 5 641 5 520 5 364 5 287 4 775 4 705 4 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 018 158 047 161 531 135 210 132 094 126 921 126 230 121 652 115 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 32 32 32 32 30 28 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 873 4 752 4 554 4 173 4 078 4 162 4 454 4 445 4 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 709 698 681 680 667 661 648 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 050 62 018 66 210 40 568 42 210 43 438 51 523 40 382 33 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 4,35% 9,13% 2,33% 4,52% 0,13% 3,91% 6,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,31% 4,08% 5,18% 3,82% 4,20% 4,23% 6,18% 3,15% 3,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,84% 25,31% 30,21% 22,46% 19,87% 19,64% 24,79% 14,62% 15,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,84% -21,10% -9,63% -12,80% 1,61% 5,78% -14,68% -14,50% -3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,56% 15,20% 14,29% 12,86% 14,15% 12,99% 12,85% 13,66% 13,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,57% 45,89% 70,93% 72,86% 105,06% 117,16% 51,62% 65,58% 90,25%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 150 886 142 568 137 066 132 341 124 992 121 958 116 408 116 334 111 731 106 880
Övrig omsättning 4 610 4 016 3 155 16 510 2 260 2 107 2 558 1 973 2 106 3 510
Rörelseresultat (EBIT) 17 978 22 382 28 604 39 135 26 239 17 341 20 405 26 531 13 738 15 246
Resultat efter finansnetto 12 944 16 818 28 576 21 697 14 643 8 352 11 818 16 200 2 052 3 124
Årets resultat 10 167 17 030 24 194 17 104 16 518 6 275 13 118 11 405 2 553 3 814
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 901 250 893 852 808 468 698 044 627 662 540 640 528 220 476 835 512 896 486 219
Omsättningstillgångar 58 330 57 210 18 537 29 122 22 050 57 646 40 916 14 255 31 113 29 553
Tillgångar 959 581 951 062 827 005 727 166 649 712 598 286 569 136 491 090 544 009 515 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 630 138 505 121 523 97 397 80 363 63 906 57 703 44 706 57 508 55 071
Obeskattade reserver 0 0 2 054 1 404 1 147 7 798 7 559 12 634 9 734 12 150
Avsättningar (tkr) 16 910 15 587 11 036 7 664 3 397 63 85 106 1 063 2 117
Långfristiga skulder 760 245 760 245 640 245 580 245 521 663 491 965 463 821 397 586 426 243 410 199
Kortfristiga skulder 33 796 36 725 52 147 40 455 43 142 34 554 39 968 36 058 49 461 36 236
Skulder och eget kapital 959 581 951 062 827 005 727 166 649 712 598 286 569 136 491 090 544 009 515 773
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 262 1 268 1 221 1 242 1 142 1 075 1 024 942 818 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 541 13 159 12 697 12 541 12 576 12 154 11 146 10 153 9 407 9 040
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 452 5 198 5 734 5 641 5 520 5 364 5 287 4 775 4 705 4 375
Utdelning till aktieägare 53 43 47 380 68 080 69 460 62 73 121 138 116
Omsättning 155 496 146 584 140 221 148 851 127 252 124 065 118 966 118 307 113 837 110 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 32 32 32 32 30 28 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 438 4 599 4 283 4 136 3 906 3 811 3 880 4 155 4 138 3 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 725 709 698 681 680 667 661 648 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 269 49 118 45 949 55 809 34 582 35 991 37 279 45 108 34 854 29 913
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,83% 4,01% 3,57% 5,88% 2,49% 4,77% 0,06% 4,12% 4,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% 2,36% 4,67% 5,38% 4,07% 3,11% 3,85% 5,72% 2,88% 3,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,94% 15,74% 28,18% 29,59% 21,15% 15,23% 18,80% 24,15% 14,03% 15,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,26% 14,37% -24,52% -8,56% -16,87% 18,93% 0,81% -18,74% -16,42% -6,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,49% 14,56% 14,89% 13,54% 12,51% 11,70% 11,17% 11,11% 11,97% 12,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,63% 154,84% 35,28% 71,62% 50,69% 166,21% 101,80% 38,97% 62,14% 80,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!