Visa allt om Tomca AB
Visa allt om Tomca AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 045 7 635 6 520 7 684 12 286 7 708 7 709 7 258 17 817 23 943
Övrig omsättning - - 124 - - - 30 341 - -
Rörelseresultat (EBIT) 562 501 -2 074 -774 734 222 618 -585 181 1 581
Resultat efter finansnetto 463 312 -2 169 -843 678 95 510 -694 108 1 523
Årets resultat 463 312 -2 169 -583 350 29 423 -429 30 1 108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 549 1 701 1 581 662 773 857 854 963 1 082 999
Omsättningstillgångar 5 119 3 697 3 577 4 727 4 389 4 515 5 030 4 700 6 907 6 360
Tillgångar 6 668 5 399 5 158 5 389 5 161 5 372 5 884 5 662 7 990 7 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 822 511 1 648 1 856 1 505 1 477 1 053 1 482 2 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 260 80 45 0 265 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Långfristiga skulder 1 316 1 464 1 969 1 575 1 685 1 966 2 261 2 508 927 662
Kortfristiga skulder 4 067 3 112 2 679 2 166 1 361 1 821 2 102 2 101 5 315 4 295
Skulder och eget kapital 6 668 5 399 5 158 5 389 5 161 5 372 5 884 5 662 7 990 7 359
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 544 530 664 951 774
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 100 -
Löner till övriga anställda - 1 933 2 187 2 523 2 319 1 241 1 069 1 255 1 644 1 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 672 815 889 849 723 646 758 1 035 978
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 045 7 635 6 644 7 684 12 286 7 708 7 739 7 599 17 817 23 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 6 5 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 008 1 273 931 1 098 1 755 1 285 1 542 1 452 2 970 3 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 338 444 438 487 453 418 449 535 605 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 704 667 -1 988 -700 781 283 729 -465 302 1 702
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,83% 17,10% -15,15% -37,46% 59,39% -0,01% 6,21% -59,26% -25,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,67% 9,50% -40,05% -14,07% 14,65% 4,23% 10,76% -10,03% 2,99% 22,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,56% 6,72% -31,69% -9,86% 6,15% 2,94% 8,21% -7,83% 1,34% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,49% 53,19% 28,83% 17,46% 22,27% 24,29% 28,81% 12,98% 15,28% 16,36%
Rörelsekapital/omsättning 17,40% 7,66% 13,77% 33,33% 24,65% 34,95% 37,98% 35,81% 8,94% 8,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,29% 15,23% 9,91% 30,58% 39,67% 29,11% 25,67% 18,60% 20,94% 29,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,97% 32,07% 37,22% 95,15% 114,47% 80,45% 94,43% 91,53% 83,52% 106,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...